Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2219/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO NHÂN DÂN KHU VỰC PHONG TỎA CÁCH LY TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 209/HĐND-VP ngày 10/8/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 270/TTr-STC ngày 06/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

2. Mức hỗ trợ: 40.000 đồng/người/ngày (mức hỗ trợ này làm cơ sở cho việc chi từ nguồn ngân sách nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo).

3. Thời gian được hỗ trợ: trong thời gian phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly).

4. Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh: tuyên truyền, phổ biến cụ thể chế độ hỗ trợ đến nhân dân; đồng thời, chịu trách nhiệm thống kê, quản lý đối tượng được hỗ trợ đúng quy định; tùy tình hình thực tế tại địa phương để triển khai hỗ trợ (hoặc hỗ trợ bằng tiền, hoặc hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) đảm bảo đúng mức hỗ trợ theo quy định.

b) Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ; ưu tiên cân đối sử dụng từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện. Trường hợp các nguồn trên không thể đảm bảo, chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để thực hiện kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thường trực UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ và sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh (nếu thiếu) theo quy định.

c) Sau khi hoàn thành, chấm dứt phong tỏa cách ly theo quy định, tổng hợp quyết toán kết quả thực hiện hỗ trợ tiền ăn tại các khu phong tỏa cách ly gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý nguồn kinh phí hỗ trợ.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Căn cứ báo cáo của các địa phương tại điểm b, khoản 1 Điều này, chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thường trực UBMTTQVN tỉnh và tham mưu nguồn (nếu thiếu) kịp thời bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

c) Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

3. Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các CT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng