Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 705/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO NGƯỜI BỊ CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ Y TẾ, CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG CỦA TỈNH THEO QUY ĐỊNH ĐỂ ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA (COVID-19)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế và việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế; Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh nCov;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”;

Căn cứ Thông báo số 1664-TB/TU ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy tại buổi hội ý của Thường trực Tỉnh ủy ngày 28/02/2020 (trong đó thống nhất chủ trương cho thực hiện mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19);

Căn cứ Công văn số 16/HĐND ngày 03/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh theo quy định để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 35/TTr-SYT ngày 13/02/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 72/TTr-STC ngày 25/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh theo quy định để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19); cụ thể như sau:

- Mức chi hỗ trợ tiền ăn: 60.000 đồng/người/ngày (kể cả người nước ngoài).

- Mức chi này chỉ áp dụng khi có người bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh trong thời gian Việt Nam công bố dịch Covid-19.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành của nhà nước. Trước mắt, sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 đã được UBND tỉnh giao bổ sung cho Sở Y tế.

- Các nội dung chi khác như: Mức chi tiền ăn cho nhân viên y tế; mức chi bồi dưỡng cho những người tham gia hoạt động tại cơ sở cách ly y tế tập trung (mà không phải là nhân viên y tế)..., giao Sở Y tế tổ chức thực hiện chi theo quy định cụ thể hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính phối hợp tổ chức thực hiện, tổng hợp kinh phí thực hiện báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí nêu tại Điều 1 đúng mục đích; thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế; VP Chính phủ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu VP, K7, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh