Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 154/2007NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Xét tờ trình số: 335/TTr.STC ngày 30/10/2007 của Giám đốc sở Tài chính, về việc miễn thu thuỷ lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn thu thuỷ lợi phí, tiền nước đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long theo quyết định số: 4380/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thu thuỷ lợi phí đối với:

- Diện tích đất vượt hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân.

- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thuỷ lợi ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp.

Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Bộ TC, Bộ NN&PTNT; 
- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư Pháp);
- Báo Vĩnh Long (Đăng báo);
- CT&Phó CT.UBND tỉnh;
- TTCB tỉnh
- Như điều 3;
- Phòng KTTH,KTN;
- Lưu 6.03.02. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân