Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG PHỤ LỤC 08 (DANH MỤC MÃ VẬT TƯ Y TẾ) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 7603/QĐ-BYT NGÀY 25/12/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 318/KH-BYT ngày 28/02/2020 Bộ Y tế về Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và giám định, thanh toán bảo hiểm y tế năm 2020;

Căn cứ Công văn số 175/TTMS-NVĐT ngày 29/4/2020 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc đề nghị bổ sung mã dùng chung đối với các mặt hàng vật tư y tế được đề xuất trúng thầu đấu thầu tập trung; Công văn số 269/TTB-CTYT ngày 14/5/2020 của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế về việc mã hoá vật tư y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục mã dùng chung bổ sung đối với các vật tư y tế. Danh mục mã dùng chung bổ sung ban hành kèm theo quyết định này là một phần của bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định số 7603/QĐ-BYT).

Danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo quyết định này gồm 1.237 (Một ngàn hai trăm ba mươi bảy) mã vật tư y tế và 17 (Mười bảy) mã hãng sản xuất vật tư y tế, bổ sung vào Phụ lục số 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT .

Các danh mục mà dùng chung đối với các vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, tại địa chỉ: https://moh.gov.vn

Điều 2. Nguyên tắc mã hóa vật tư y tế

Mã vật tư y tế được mã hoá theo nguyên tắc sau: X.YYY.ZZZZZZ, trong đó: X là mã nhóm vật tư y tế theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; YYY là mã hàng sản xuất vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành theo Bộ mã danh mục dùng chung; ZZZZZZ là số thứ tự của vật tư y tế trong hãng sản xuất vật tư y tế đó, được đánh số bắt đầu tư 000001.

Trường hợp vật tư y tế chưa có mã trong bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành, các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng nguyên tắc mã hóa vật tư y tế nêu trên để thực hiện mã hóa vật tư y tế tạm thời, làm cơ sở để trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội; đồng thời gửi về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để tổng hợp, ban hành bổ sung vào Bộ mã danh mục dùng chung, thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cập nhật các danh mục mã vật tư y tế bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận, giám định dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày các quyết định về kết quả đấu thầu mua sắm vật tư y tế có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ tướng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó TTgCP. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- BHXH Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hiệp hội BV tư nhân;
- Cổng Thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, BH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN