Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Trang TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTTTT ngày 04/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Hình thức văn bản

Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. Lĩnh vực Xuất bản

1.

Quyết định

40/2002/QĐ-BVHTT

31/12/2002

Bộ Văn hóa - Thông tin

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2010

Tự hết hiệu lực pháp luật theo quy định tại văn bản

II. Lĩnh vực Bưu chính

2.

Quyết định

02/2007/QĐ-BBCVT

30/01/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

3.

Thông tư

01/2005/TT-BBCVT

06/5/2006

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

4.

Thông tư

01/2007/TT-BBCVT

03/01/2007

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do Bưu chính Việt Nam cung ứng

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

5.

Thông tư

08/2008/TT-BTTTT

23/12/2008

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

6.

Thông tư

05/2010/TT-BTTTT

09/02/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06/5/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

III. Lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin

7.

Thông tư

02/2006/TT-BBCVT

24/4/2006

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

8.

Thông tư

06/2009/TT-BTTTT

24/3/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Được thay thế bởi Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

9.

Thông tư

07/2009/TT-BTTTT

24/3/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành “Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy”

Được thay thế bởi Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

10

Thông tư

08/2009/TT-BTTTT

24/3/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành “Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy”

Được thay thế bởi Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

11

Thông tư

09/2009/TT-BTTTT

24/3/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

12

Thông tư

10/2009/TT-BTTTT

24/3/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành Danh mục viễn thông công trình bắt buộc kiểm định

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

13

Thông tư

11/2009/TT-BTTTT

24/3/2009

Bộ Thông tin và Truyền thông

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

VI. Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện

14

Quyết định

35/2005/QĐ-BBCVT

21/12/2005

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Phê duyệt “Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băng tần (87-108) MHz đến năm 2010”

Tự hết hiệu lực pháp luật theo quy định tại văn bản

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 216/QĐ-BTTTT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 216/QĐ-BTTTT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/02/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  • Ngày công báo: 16/02/2012
  • Số công báo: Từ số 161 đến số 162
  • Ngày hiệu lực: 04/02/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản