Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2131/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHỢ KIỂU MẪU ĐẠT CHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố tại Tờ trình số 1410/TTr-CSPCCC-HDPC ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 05 chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy năm 2016 bao gồm:

1. Chợ Đông, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo;

2. Chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ, quận Kiến An;

3. Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân;

4. Chợ Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh;

5. Chợ thị trấn An Lão, Thị trấn An Lão, huyện An Lão.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các phường: Quán Trữ; Dư Hàng Kênh; Đa Phúc, Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão, có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn theo tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có các chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: LĐ, YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình