Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1970 VỀ THU THẬP CHỨNG CỨ Ở NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 70/2020/QĐ-CTN ngày 13/01/2020 của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước La Hay về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Thẩm phán TANDTC (để biết);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Trang Tương trợ tư pháp, Cổng TTĐT của TANDTC (để đăng);
- Trang TTĐT của các TAND cấp tỉnh, TAND cấp cao (để đăng);
- Tạp chí Tòa án nhân dân (để đăng);
- Lưu: VT, PLQT, VHTQT (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1970 VỀ THU THẬP CHỨNG CỨ Ở NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TANDTC ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao năng lực công tác ủy thác thu thập chứng cứ của Tòa án nhân dân theo quy định của Công ước để giải quyết hiệu quả, chất lượng các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

- Chú trọng thực hiện các yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của các nước thành viên Công ước để thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Tòa án nhân dân trong lĩnh vực tố tụng dân sự.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Tòa án nhân dân tối cao đối với các Tòa án nhân dân trong việc ủy thác cho nước ngoài thu thập chứng cứ khi giải quyết các vụ việc dân sự và thực hiện yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của các nước thành viên Công ước;

- Chủ động, tích cực, kịp thời tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để giải quyết các khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Công ước; góp phần hoàn thiện pháp luật trong nước về tương trợ tư pháp, thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong tố tụng dân sự.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án nhân dân đã được quy định tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân, các bộ luật, luật liên quan và Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam.

- Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh) phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Công ước, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân tối cao với các cơ quan nhà nước khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Công ước tại các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh

- Tham mưu, đề xuất Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh thực hiện Công ước.

- Giúp Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh thực hiện Công ước.

- Tham mưu, đề xuất Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành Công ước tại Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2020 trở đi.

- Kết quả đầu ra:

+ Văn bản của Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện Công ước;

+ Văn bản của Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, đôn đốc các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành Công ước;

+ Kế hoạch kiểm tra của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thực hiện Công ước tại các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh;

+ Các báo cáo, thông báo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất của Tòa án nhân dân tối cao về tình hình và kết quả thực hiện Công ước tại Tòa án nhân dân.

2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Công ước

- Giúp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các thư ký, thẩm tra viên, thẩm phán Tòa án các cấp về Công ước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổng hợp, Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2020 trở đi.

- Kết quả đầu ra:

+ Bài viết, chuyên đề, tin tức, phóng sự giới thiệu về nội dung và việc thực thi Công ước tại Tòa án nhân dân trên các báo, tạp chí, bản tin truyền hình, trang Tương trợ tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao;

+ Một số cuộc tọa đàm được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức cho các thư ký, thẩm tra viên, Thẩm phán của Tòa án các cấp để cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức chung về vai trò của Công ước đối với công tác giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài trong lĩnh vực tố tụng dân sự.

3. Tổ chức thực hiện Công ước

3.1. Gửi yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ ra nước ngoài và thực hiện yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của các nước thành viên Công ước

a) Gửi yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ cho nước thành viên Công ước thông qua Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh yêu cầu thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

- Kết quả đầu ra:

+ Yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của Tòa án được lập theo đúng quy định của Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

b) Thực hiện yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của nước thành viên Công ước

- Đơn vị thực hiện: các Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của nước thành viên Công ước.

- Kết quả đầu ra: Các yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ của các nước thành viên Công ước được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

3.2. Hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác thu thập chứng cứ theo quy định của Công ước cho thư ký, thẩm tra viên các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh

- Giúp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác thu thập chứng cứ theo quy định của Công ước cho thư ký, thẩm tra viên của các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

a) Tổ chức tọa đàm hướng dẫn nghiệp vụ về thu thập chứng cứ ở nước ngoài theo quy định của Công ước

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2020 trở đi.

- Kết quả đầu ra:

+ Quý IV năm 2020: Tổ chức một số cuộc Tọa đàm hướng dẫn nghiệp vụ ủy thác thu thập chứng cứ theo quy định của Công ước cho công chức các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

+ Những năm tiếp theo: Tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm nâng cao, định kỳ hàng năm hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Công ước.

+ Thư ký, thẩm tra viên của các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh trực tiếp thực hiện công tác ủy thác tư pháp về dân sự được trang bị đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ về thu thập chứng cứ ở nước ngoài theo quy định của Công ước.

b) Soạn thảo, phổ biến Sổ tay nghiệp vụ về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong tố tụng dân sự

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

- Kết quả đầu ra:

+ Năm 2021: dự thảo Sổ tay nghiệp vụ về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong tố tụng dân sự (Sổ tay nghiệp vụ) được xây dựng;

+ Năm 2021: một số cuộc tọa đàm được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức để lấy ý kiến đóng góp đối với Sổ tay nghiệp vụ;

+ Năm 2022: Sổ tay nghiệp vụ được Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt và phổ biến cho các Tòa án các cấp.

3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ủy thác tư pháp

a) Xây dựng, triển khai ứng dụng tin học để quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp tại Tòa án nhân dân, kết nối với Chuyên trang về Tương trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để kết nối cơ sở dữ liệu của phần mềm này với cơ sở dữ liệu của các cơ quan có liên quan (Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an...)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2021-2022: Xây dựng phần mềm nội bộ dùng chung quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp tại Tòa án nhân dân, kết nối với Chuyên trang về Tương trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao.

+ Năm 2023-2025: thực hiện kết nối với phần mềm của Bộ Tư pháp và các phần mềm của các đơn vị có liên quan (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an...).

- Kết quả đầu ra:

+ Phần mềm quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp tại Tòa án nhân dân đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ và quản lý chung.

+ Kết nối phần mềm của Tòa án nhân dân với phần mềm của Bộ Tư pháp và các phần mềm của các đơn vị có liên quan (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an...).

b) Cập nhật thông tin về các nước thành viên Công ước và thực hiện Công ước

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ quý IV năm 2020.

- Kết quả đầu ra:

+ Tài liệu hướng dẫn thực hiện thu thập chứng theo quy định của Công ước; thông tin pháp luật của các nước thành viên Công ước về thu thập chứng cứ được đăng tải, cập nhật, đăng tải tại trang Tương trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

3.4. Tăng cường tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc thực hiện Công ước

- Đề xuất Tòa án nhân dân tối cao cử công chức tham gia các phiên họp của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế và các hội nghị, hội thảo quốc tế khác có nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước.

- Đề xuất Tòa án nhân dân tối cao tổ chức một số cuộc tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế để cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Công ước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 trở đi.

- Kết quả đầu ra:

+ Các công chức được cử tham gia các phiên họp của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế tiếp thu và áp dụng được những kiến thức, kinh nghiệm tốt của các nước thành viên Công ước;

+ Các báo cáo kết quả phiên họp, tọa đàm và tài liệu về kinh nghiệm của các nước thành viên Công ước được soạn thảo, phổ biến cho Tòa án các cấp.

3.5. Rà soát, đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Công ước

- Đề xuất Tòa án nhân dân tối cao tổ chức rà soát, đánh giá, tổng kết thực tiễn thực hiện Công ước tại Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổng hợp, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, 5 năm.

- Kết quả dầu ra:

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao để lồng ghép trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện công tác tương trợ tư pháp trình Quốc hội hàng năm.

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao rà soát kết quả thực hiện Công ước.

3.6. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác hoàn thiện pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng dân sự

Giúp Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác hoàn thiện pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 trở đi.

- Kết quả đầu ra:

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao về thực trạng công tác ủy thác thu thập chứng cứ ra nước ngoài theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và tương trợ tư pháp;

+ Tham gia các hoạt động phối hợp khác theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối của Tòa án nhân dân tối cao trong tổ chức thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các đơn vị trực thuộc của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh

Các đơn vị trực thuộc của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện Công ước đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Căn cứ Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp vào dự toán hàng năm gửi Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.