Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 211/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN TRONG NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước với những nội dung cơ bản sau:

1. Về mục đích sử dụng:

a. Đầu tư cho các dự án trọng điểm

b. Bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước

2. Khối lượng phát hành: Bộ Tài chính quyết định khối lượng của từng đợt phát hành trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án đầu tư trọng điểm và nhu cầu bù đắp bội chi Ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng mua trái phiếu: Tổ chức, cá nhân là người cư trú hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: đô la Mỹ (USD)

5. Kỳ hạn trái phiếu: Kỳ hạn từ 1 năm trở lên do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho từng đợt phát hành.

6. Lãi suất trái phiếu: Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho từng đợt phát hành sau khi tham khảo ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Phương thức phát hành: Bảo lãnh, đấu thầu hoặc bán lẻ thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

8. Giao dịch trái phiếu:

a. Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

b. Chủ sở hữu trái phiếu được chuyển nhượng, tặng, thừa kế hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng,…theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước theo nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng thương mại tham gia mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện việc mua ngoại tệ theo kế hoạch bán ngoại tệ của Bộ Tài chính để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: KTN, QHQT, PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT.
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2009 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 211/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/02/2009
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/02/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản