Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 210/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 122-NQ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 16/TTr-SCT ngày 27/5/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 44/BC-SNV ngày 13/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau:

1. Quy định giảm 01 Phó Giám đốc Sở, giảm 01 cấp phó của: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Hợp nhất Phòng Quản lý thương mại và Phòng Quản lý xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu.

3. Hợp nhất Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường thành Phòng Quản lý Công nghiệp - Kỹ thuật an toàn.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Quy định giảm 01 Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, giải thể 03 phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

5. Sau khi sắp xếp lại, Sở Công Thương có cơ cấu tổ chức như sau:

a) Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc (trước mắt, giữ nguyên 03 Phó Giám đốc hiện có, đến tháng 8/2020 có 01 Phó Giám đốc nghỉ hưu sẽ bố trí số lượng Phó Giám đốc theo đúng quy định).

b) Các Phòng và tương đương thuộc Sở (mỗi đơn vị có tối thiểu 05 người làm việc trở lên), gồm:

- Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên (nếu có).

- Thanh tra Sở, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

- Phòng Quản lý Công nghiệp - Kỹ thuật an toàn, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

- Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

- Phòng Quản lý Năng lượng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, cơ cấu gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Công Thương:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Sở; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

b) Rà soát, xác định vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và cơ cấu tổ chức mới; trình Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ thẩm định) việc sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; bố trí sử dụng người làm việc của các đơn vị theo đúng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm đến công tác cán bộ, đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng cho công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

d) Đảm bảo ổn định, mọi hoạt động được liên thông không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Sở Công Thương việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương về quản lý thị trường; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường; các quy định về tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Sở Công Thương;
- Như Điều 3;
- TP Nội chính; CVKT (Cường);
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn