Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2099/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP TAM BỐ, XÃ TAM BỐ, HUYỆN DI LINH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 7261/BCT-CNĐP ngày 05/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận bổ sung Cụm công nghiệp Tam Bố vào quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1302/TTr-SCT ngày 06/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Tam Bố, xã Tam Bố, huyện Di Linh vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Tam Bố, huyện Di Linh.

2. Địa điểm xây dựng: Tại thôn Hiệp Thành II, xã Tam Bố, huyện Di Linh.

3. Quy mô diện tích: 30 ha.

4. Ngành nghề hoạt động: Chế biến nông lâm sản, thực phẩm, dệt may, cơ khí nhỏ và vừa, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến khoáng sản.

Điều 2. Giao UBND huyện Di Linh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai công tác thành lập, quy hoạch xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Di Linh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công thương (B/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, MT, KH.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt