Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 206/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị theo Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Cục trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. Yêu cầu

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 của ngành Tư pháp; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

2. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ công chức, viên chức trong Cục; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Cục và các cơ quan, đơn vị có liên quan; giữa các đơn vị thuộc Cục và công chức, viên chức trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Cục.

3. Bảo đảm tính toàn diện, hợp lý, cụ thể, khả thi trong phân công công việc; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân thuộc Cục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng của Cục.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Rà soát nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) để tham mưu hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 theo Kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

5. Tăng cường phổ biến, quán triệt, tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào việc tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tiếp tục triển khai thí điểm tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính có thu phí.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

1. Chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

2. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tổ chức thi hành pháp luật.

3. Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

4. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kết quả áp dụng thí điểm.

6. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. Rà soát, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ

1. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới.

2. Chủ trì hoặc phối hợp góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục hoặc do Lãnh đạo Bộ giao.

3. Hướng dẫn hoặc có ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

4. Có ý kiến đối với các vụ việc về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phát sinh trên thực tế có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

III. Công tác kiểm tra, khảo sát

1. Kiểm tra, kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại một số Bộ, ngành và địa phương.

2. Kiểm tra, xử lý thông tin, đề xuất, kiến nghị về một số vụ việc cụ thể có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. Khảo sát thực tiễn tình hình thi hành pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật phục vụ công tác xây dựng đề xuất chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

IV. Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020.

V. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trong vào các văn bản mới được ban hành.

2. Quản lý, duy trì các nội dung trên Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

VI. Công tác cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật

Thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

VII. Xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện các hoạt động xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

VIII. Công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế tại đơn vị gắn với Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Cục; sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định.

IX. Công tác khác

1. Triển khai các nhiệm vụ năm 2020 thuộc Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2020.

2. Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đối với các tập thể và cá nhân trong toàn Cục.

3. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về QLXLVPHC&TDTHPL.

4. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác quản lý nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị theo đúng quy định pháp luật về chế độ tài chính - kế toán; hướng dẫn Trung tâm Thông tin pháp luật về XLVPHC&TDTHPL thuộc Cục trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được cấp; quản lý tài sản theo quy định.

5. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Tổ công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định số 956/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc trách nhiệm của Cục theo các Chương trình dự án hợp tác quốc tế đã được phê duyệt.

7. Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của Cục.

9. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc phân cấp của Bộ.

10. Lồng ghép các hoạt động phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo các Chương trình do Bộ ban hành.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục QLXLVPHC&TDTHPL chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch công tác này và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục QLXLVPHC&TDTHPL trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL được thông báo tới tất cả công chức, viên chức trong đơn vị để quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL)./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

TÊN NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

SẢN PHẨM CHÍNH

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

I

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

1.

Chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng QLXLVPHC)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 10/2020

Dự án Luật được Quốc hội thông qua

Kinh phí giao tự chủ

2.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01 -12/2020

Hồ sơ đề nghị được thông qua

Kinh phí giao tự chủ

3.

Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP .

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng QLXLVPHC)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 12/2020 (dự kiến trình Quý II/2021)

Dự thảo Nghị định

Kinh phí giao tự chủ

4.

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Thông tư được ban hành

Kinh phí giao tự chủ

5.

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Thông tư được ban hành

Kinh phí giao tự chủ

6.

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng CSDLXLVPHC)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Thông tư được ban hành

Kinh phí giao tự chủ

II

RÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

7.

Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các lĩnh vực pháp luật khác được phân công, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Các đơn vị thuộc Cục)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa, các văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới

Kinh phí giao không tự chủ

8.

Chủ trì hoặc tham gia góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục hoặc do Lãnh đạo Bộ giao.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các công văn góp ý; thẩm định, các báo cáo cuộc họp

Kinh phí giao không tự chủ

9.

Hướng dẫn hoặc có ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các công văn, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

Kinh phí giao không tự chủ

10.

Có ý kiến đối với các vụ việc về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phát sinh trên thực tế có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Các đơn vị thuộc Cục)

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các công văn, báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ

III

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN, KIỂM TRA, KHẢO SÁT

11.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Các đơn vị thuộc Cục)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch chung của Bộ

Các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, tập huấn được tổ chức; Báo cáo kết quả

Kinh phí giao không tự chủ/Kinh phí tài trợ từ dự án

12.

Kiểm tra liên ngành, điều tra, khảo sát về quản lý nhà nước trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL và các đơn vị thuộc Cục)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch chung của Bộ

Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; các báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát

Kinh phí giao không tự chủ

13.

Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Bộ, ngành và địa phương thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng QLXLVPHC và các đơn vị thuộc Cục)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch chung của Bộ

Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; các báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát

Kinh phí giao không tự chủ

14.

Kiểm tra liên ngành, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành tại các Bộ, ngành và địa phương thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL, các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, một số Bộ, ngành có liên quan

Theo Kế hoạch chung của Bộ

Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; các báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát

Kinh phí giao không tự chủ

IV

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

15.

Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật theo phân cấp của Bộ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan báo chí, truyền thông, các Bộ, ngành địa phương

Tháng 01- 12/2020

Các chương trình được đăng tải, phát sóng

Kinh phí giao không tự chủ

16.

Quản lý, duy trì các nội dung trên Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Trung tâm TTPL về XLVPHC&TDTHPL, các đơn vị thuộc Cục)

Cục Công nghệ thông tin

Tháng 01 - 12/2020

Trang thông tin được cập nhật thông tin thường xuyên, đầy đủ thông tin, các bài viết phản ánh về tình hình hoạt động của Cục

Kinh phí giao tự chủ

17.

Cập nhật, theo dõi các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Trung tâm TTPL về XLVPHC&TDT HPL, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin kịp thời.

Kinh phí giao không tự chủ

18.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Trung tâm TTPL về XLVPHC& TDTHPL, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu cập nhật và tra cứu, xử lý thông tin kịp thời.

Kinh phí giao tự chủ

V

CÔNG TÁC CẢI THIỆN ĐIỂM SỐ VÀ DUY TRÌ THỨ HẠNG CHỈ SỐ CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

19.

Thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật theo Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL, Văn phòng Cục)

Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ

VI

XÂY DỰNG DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

20.

Thực hiện các hoạt động xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng CSDLXLVPHC, các đơn vị thuộc Cục)

Cục Công nghệ thông tin; Cục Kế hoạch - Tài chính.

Tháng 01- 12/2020

Các văn bản, báo cáo

Kinh phí giao không tự chủ/Kinh phí giao tự chủ/Nguồn kinh phí khác

VII

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

21.

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế gắn với Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Cục.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01- 12/2020

Tổ chức bộ máy, biên chế tại đơn vị được kiện toàn

Kinh phí giao tự chủ

22

Sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01- 12/2020

Văn bản của Lãnh đạo Bộ; của Cục trưởng liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Kinh phí giao tự chủ

VIII

CÔNG TÁC KHÁC

23.

Triển khai các nhiệm vụ năm 2020 thuộc Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022 theo Quyết định số 242/QĐ-TTg .

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng TDTHPL, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các văn bản

Kinh phí giao không tự chủ/Kinh phí tài trợ từ dự án/Nguồn kinh phí khác

24.

Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đối với các tập thể và cá nhân trong toàn Cục.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, Hội đồng TĐKT đơn vị)

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cụm Thi đua số III

Tháng 01- 12/2020

Kế hoạch, báo cáo thi đua

Kinh phí giao tự chủ/Kinh phí thi đua

25.

Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các báo cáo được ban hành

Kinh phí giao tự chủ

26.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị theo đúng quy định pháp luật về chế độ tài chính - kế toán; hướng dẫn đơn vị sự nghiệp thuộc Cục trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được cấp; quản lý tài sản theo quy định.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, Trung tâm TTPL XLVPHC&TD THPL)

Cục Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Kết quả từng hoạt động

Kinh phí giao tự chủ

27.

Tiếp tục triển khai các hoạt động của Tổ công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính theo Quyết định số 956/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Phòng QLXLVPHC, các đơn vị thuộc Cục)

Các thành viên Tổ công tác; các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các hoạt động; các báo cáo kết quả

Kinh phí giao không tự chủ

28.

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc trách nhiệm của Cục theo các Chương trình dự án hợp tác quốc tế đã được phê duyệt.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai

Kinh phí tài trợ từ dự án

29.

Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các hoạt động, báo cáo cải cách hành chính, cải cách tư pháp

Kinh phí giao tự chủ

30.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của Cục.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các hoạt động

Kinh phí giao tự chủ

31.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc phân cấp của Bộ.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các công văn trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kinh phí giao tự chủ

32.

Lồng ghép các hoạt động phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo các Chương trình do Bộ ban hành.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các hoạt động

Kinh phí giao tự chủ

33.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

Cục QLXLVPHC& TDTHPL

(Các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2020

Các hoạt động

Kinh phí giao tự chủ