Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/BTNMT-PC
V/v triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020, Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Bộ yêu cầu các đơn tập trung, triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới các đơn vị trực thuộc nội dung các văn bản mới được ban hành trong Quý I năm 2020 về theo dõi thi hành pháp luật, bao gồm:

- Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

2. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm, cụ thể là:

- Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin (qua các báo cáo công tác, phương tiện thông tin đại chúng...) về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo đúng Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020;

- Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Bố trí đủ kinh phí, thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài Chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (gửi kèm theo Công văn này).

4. Tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp để nâng chỉ số chi phí pháp luật (chỉ số B1) theo hướng dẫn tại Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật và Công văn số 1777/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (gửi kèm theo Công văn này). Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong quá trình Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật tại một số Bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu và Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

5. Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 nêu tại Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 (Bộ Tư pháp dự kiến sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Quý II, III/2020).

6. Định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ theo đúng quy định của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể như sau:

a) Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020:

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 02/12/2020

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/11/2020;

b) Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10/7/2020

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020;

c) Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 05/01/2021

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

d) Báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp giảm chí phi tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020:

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 02/6/2020;

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/5/2020.

d) Báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2020:

- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 02/12/2020;

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/11/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phối hợp với Vụ Pháp chế để kịp thời giải đáp, tháo gỡ hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ để xử lý.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu VT, PC, NA.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa