Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BTP ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các Phòng/Trung tâm thuộc Cục, phục vụ việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục.

2. Yêu cầu

2.1. Kế hoạch phải bám sát các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2020;

2.2. Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, xác định rõ nội dung, phạm vi, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Cục và giữa Cục với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong tổ chức hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Công tác trọng tâm

Ngoài việc duy trì các nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2020, Cục Công nghệ thông tin sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Vận hành, nâng cấp, mở rộng, phát triển, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung của Bộ nhằm từng bước xây dựng Chính phủ điện tử;

1.2. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các ứng dụng, hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ hoạt động ổn định, thông suốt; phản ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Bộ;

1.3. Xây dựng các giải pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 trên cơ sở đề xuất của các đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp;

1.4. Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;

1.5. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 702b/QĐ-BTP ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

2. Những nhiệm vụ cụ thể

2.1. Vận hành, nâng cấp, mở rộng, phát triển, triển khai các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

2.1.1. Vận hành các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

- Vận hành, đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng do nền tảng công nghệ được cập nhật hoặc sự hạn chế về năng lực xử lý của Trung tâm dữ liệu điện tử nhằm bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành Tư pháp và hỗ trợ kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Vận hành nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với cơ quan có liên quan nhằm từng bước xây dựng Chính phủ điện tử.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thuê dịch vụ vận hành, bảo trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng hoạt động ổn định, an toàn, liên tục;

2.1.2. Nâng cấp, mở rộng, phát triển các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

- Phát triển, mở rộng phần mềm quản lý văn bản và điều hành nhằm hỗ trợ quản lý hồ sơ văn bản cá nhân, hồ sơ công việc, hồ sơ lưu trữ điện tử cũng như xử lý, ký số trên thiết bị di động;

- Nâng cấp, chỉnh sửa các trang cung cấp dịch vụ công của Bộ Tư pháp (trang dịch vụ công trực tuyến, trang thủ tục hành chính, trang đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến) đảm bảo kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Nghiên cứu nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

2.1.3 Triển khai các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương triển khai đầy đủ các phần mềm thuộc hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch; Phần mềm báo cáo thống kê ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP; Phần mềm về quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý…;

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương triển khai liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung của địa phương và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp;

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai số hóa sổ hộ tịch;

- Triển khai phần mềm quản lý cán bộ cho cơ quan bộ;

- Triển khai phần mềm quản lý việc hỗ trợ sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng cho một số đơn vị thuộc Bộ;

- Tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Trục tích hợp, chia sẻ thông tin của ngành Tư pháp;

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai áp dụng, chủ động cập nhật thông tin vào Phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài;

- Tiếp tục phối hợp triển khai phần mềm quản lý cán bộ thi hành án dân sự, cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;

- Phối hợp triển khai, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tổ chức hành nghề công chứng; phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản.

2.2. Duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật

2.2.1. Duy trì hoạt động thường xuyên của hạ tầng kỹ thuật

- Duy trì, đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của các đơn vị thuộc Bộ hoạt động thông suốt; bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng trong cơ quan Bộ (bao gồm cả các đơn vị bên ngoài trụ sở Bộ có kết nối về Bộ), hệ thống mạng tại Trung tâm Dữ liệu điện tử…;

- Gia hạn, duy trì hoạt động thường xuyên đối với các tên miền internet Bộ đang quản lý;

- Gia hạn bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho các hạng mục chính của hệ thống tại Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp;

- Thuê Trung tâm dữ liệu điện tử dự phòng cho một số ứng dụng lớn của Bộ: Thuê máy chủ, lưu trữ và giải pháp HA (High Availability) cho một số máy chủ, ứng dụng của bộ nhằm nâng cao tính sẵn sàng, đảm bảo cho các phần mềm ứng dụng của Bộ hoạt động an toàn, thống suốt 24/7;

- Duy trì, vận hành, đảm bảo Hệ thống hội nghị truyền hình của Bộ, Ngành hoạt động hiệu quả.

2.2.2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới, hiện đại; đầu tư một số hạng mục cho Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu hoạt động ổn định, an toàn liên tục cho các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu điện tử thuộc Bộ;

- Triển khai Dự án “Đầu tư Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương”.

2.3. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ;

- Thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ;

- Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, internet của Bộ Tư pháp;

- Nghiên cứu giải pháp đường truyền kết nối mạng dùng riêng (WAN) từ Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Kịp thời cập nhật các phần mềm bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp.

2.4. Duy trì, bổ sung, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử pháp điển; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Nghiên cứu, xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật; Cổng Thông tin điện tử thi hành án dân sự và các Trang Thông tin điện tử thi hành án dân sự.

3. Một số nhiệm vụ khác

3.1. Xây dựng các văn bản, đề án

- Phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu lập các dự án: Đầu tư Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp; Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu ngành; Xây dựng Hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật; Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;...

- Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025;

- Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2021;

- Nghiên cứu xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng

- Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ, Ngành về trách nhiệm và kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

- Cử công chức, viên chức của Cục tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng khác theo yêu cầu của công việc; cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020.

3.3. Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ

- Thực hiện Đề án Vị trí việc làm, Đề án Tinh giản biên chế của Cục giai đoạn 2015-2021; Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức vào vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao;

- Tăng cường quản lý công chức theo thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Cục.

3.4. Công tác khác

- Hướng dẫn, triển khai các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng và thực hiện kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và Đại hội Chi bộ cơ sở Cục Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Công đoàn Bộ và Đảng ủy Bộ;

- Tổ chức kết nạp Đảng cho 01-02 quần chúng ưu tú của Cục;

- Đảm bảo công chức, viên chức người lao động của Cục được tham gia vào các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức như: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương;

- Thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cục; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; thực hiện chế độ tài chính - kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế về công nghệ thông tin: Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp; Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý văn bản, điều hành và hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Công nghệ thông tin chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả và đúng thời hạn theo Kế hoạch công tác. Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin định kỳ họp giao ban để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ; bám sát công việc được giao phụ trách để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch công tác của Cục. Phát huy đầy đủ vai trò tham mưu của từng đơn vị và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Cục trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện Kế hoạch này; Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

3. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Phụ lục kèm theo, các phòng, trung tâm thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị, xác định rõ thời gian và lộ trình thực hiện nhiệm vụ, trình Lãnh đạo Cục phụ trách phê duyệt; tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Cục. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng thuộc Cục, công chức, viên chức trong Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin)./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

PHẦN I: NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

I

VẬN HÀNH, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN, TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

 

I.1

Vận hành các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

 

1

Vận hành, đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng do nền tảng công nghệ được cập nhật hoặc sự hạn chế về năng lực xử lý của Trung tâm dữ liệu điện tử nhằm bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành Tư pháp và hỗ trợ kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

- Phòng Phần mềm và CSDL

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật và ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Các HTTT, CSDL và phần mềm ứng dụng được duy trì, vận hành đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trong ngành Tư pháp và hỗ trợ kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

2

Vận hành nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung của Bộ

- Phòng Phần mềm và CSDL

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật và ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Nền tảng kết nối, chia sử dụng chung của Bộ được vận hành đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với cơ quan có liên quan nhằm từng bước xây dựng Chính phủ điện tử

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

3

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thuê dịch vụ vận hành, bảo trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng hoạt động ổn định, an toàn, liên tục

Phòng Hạ tầng kỹ thuật và ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Quý IV

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng hoạt động ổn định, an toàn, liên tục

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

I.2

Nâng cấp, mở rộng, phát triển các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

 

1

Phát triển, mở rộng phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Phòng Phần mềm và CSDL

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý II-IV

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được phát triển, mở rộng nhằm hỗ trợ quản lý hồ sơ văn bản cá nhân, hồ sơ công việc, hồ sơ lưu trữ điện tử cũng như xử lý, ký số trên thiết bị di động

Nguồn kinh phí xây dựng, triển khai, nâng cấp, mở rộng một số phần mềm

 

2

Nâng cấp, chỉnh sửa Trang dịch vụ công trực tuyến

Phòng Phần mềm và CSDL

Các đơn vị thuộc Cục Có liên quan

Quý I- II

Trang dịch vụ công trực tuyến được nâng cấp, chỉnh sửa để Tích hợp Hệ thống xác thực người dùng và đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nguồn kinh phí xây dựng, triển khai, nâng cấp, mở rộng một số phần mềm

 

3

Nâng cấp, chỉnh sửa trang thủ tục hành chính

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị thuộc Cục Có liên quan

Quý I- II

Trang thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được nâng cấp để đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

 

4

Nâng cấp, chỉnh sửa trang đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Phòng Phần mềm và CSDL

Các đơn vị thuộc Cục Có liên quan

Quý I- II

Trang trang đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến được nâng cấp để Tích hợp Hệ thống xác thực người dùng và đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Trang dịch vụ công trực tuyến Bộ Tư pháp

 

5

Nghiên cứu nâng cấp, mở rộng phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Cục CNTT

Tổng cục THADS

Cả năm

Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự tiếp tục được rà soát, nghiên cứu nâng cấp mở rộng

Nguồn phí THADS (nếu có)

 

I.3

Triển khai các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng

 

1

Tiếp tục hỗ trợ các địa phương triển khai đầy đủ các phần mềm thuộc hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch; Phần mềm báo cáo thống kê ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP; Phần mềm về quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý…;

Phòng Phần mềm và CSDL

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Các phần mềm tiếp tục được triển khai

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

2

Tiếp tục hỗ trợ các địa phương triển khai liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Phòng Phần mềm và CSDL

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tiếp tục được triển khai kết nối, liên thông

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

Kết nối, liên thông dữ liệu giữa Hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung của địa phương và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử dung chung của địa phương và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dung chung của Bộ Tư pháp được kết nối, liên thông

 

3

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai số hóa sổ hộ tịch

Phòng Phần mềm và CSDL

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Việc số hóa sổ hộ tịch tiếp tục được triển khai

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

4

Triển khai phần mềm quản lý cán bộ cho cơ quan bộ

- Phòng Phần mềm và CSDL

- Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý I/2020

Phần mềm Quản lý cán bộ cho cơ quan Bộ

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

5

Triển khai phần mềm quản lý việc hỗ trợ sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng cho một số đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II

Phần mềm quản lý việc hỗ trợ sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng cho một số đơn vị thuộc Bộ được triển khai

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

6

Tiếp tục triển khai kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Trục tích hợp, chia sẻ thông tin của Ngành Tư pháp

Phòng Phần mềm và CSDL

Các đơn vị thuộc Cục Có liên quan

Quý II-III

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được kết nối, tích hợp với Trục tích hợp, chia sẻ thông tin của Ngành Tư pháp

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

7

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai áp dụng, chủ động cập nhật thông tin vào Phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài

Phòng Phần mềm và CSDL

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cả năm

Phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài được đưa vào triển khai

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

8

Tiếp tục phối hợp triển khai Phần mềm Quản lý cán bộ thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

- Phòng Phần mềm và CSDL

- Trung tâm Thông tin.

Cả năm

Phần mềm Quản lý cán bộ thi hành án dân sự tiếp tục được triển khai cho cơ quan thi hành án dân sự

Nguồn phí thi hành án dân sự

 

9

Tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Tổng cục Thi hành án dân sự

- Phòng Phần mềm và CSDL

 

Cả năm

Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tiếp tục được triển khai

Nguồn phí thi hành án dân sự

 

10

Phối hợp triển khai, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý tổ chức hành nghề công chứng;

Phòng Phần mềm và CSDL

- Cục Bổ trợ tư pháp

- Các Sở Tư pháp

Cả năm

Phần mềm Quản lý tổ chức hành nghề công chứng được triển khai và hướng dẫn đưa vào sử dụng, khai thác

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

11

Phối hợp triển khai, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản

Phòng Phần mềm và CSDL

- Cục Bổ trợ tư pháp

- Các Sở Tư pháp

- Tổ chức bán đấu giá tài sản

Cả năm

Phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản được triển khai và hướng dẫn đưa vào sử dụng, khai thác

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

II

DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

2.1

Duy trì hoạt động thường xuyên của hạ tầng kỹ thuật

 

1

Duy trì, đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

HTTT liên lạc của các đơn vị thuộc Bộ; hệ thống mạng trong cơ quan; hệ thống mạng tại TTDLĐT... hoạt động thông suốt

Nguồn kinh phí Bảo trì sửa chữa hệ thống

 

2

Gia hạn, duy trì hoạt động thường xuyên đối với các tên miền internet Bộ đang quản lý

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Hệ thống tên miền internet của Bộ được duy trì hoạt động thường xuyên

Nguồn kinh phí Duy trì và xác thực tên miền

 

3

Gia hạn bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho các hạng mục chính của hệ thống tại Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Bao gồm: Mua gia hạn chế độ bảo hành cho các thiết bị quan trọng trong hệ thống TTTHDL (Core Switch; máy chủ Blade; Chassic Blade; SAN Storage; thiết bị sao lưu; thiết bị lưu điện)

Nguồn kinh phí Gia hạn bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho các hạng mục chính của hệ thống.

 

4

Thuê Trung tâm dữ liệu điện tử dự phòng cho một số ứng dụng lớn của Bộ: Thuê máy chủ, lưu trữ và giải pháp HA (High Availability) cho một số máy chủ, ứng dụng của bộ nhằm nâng cao tính sẵn sàng, đảm bảo cho các phần mềm ứng dụng của Bộ hoạt động an toàn, thống suốt 24/7

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Hệ thống công nghệ thông tin của Bộ được đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt

Nguồn kinh phí thuê TTDLĐT dự phòng cho một số ứng dụng lớn của Bộ

 

5

Duy trì, vận hành đảm bảo Hệ thống hội nghị truyền hình của Bộ, Ngành hoạt động hiệu quả

- Trung tâm Thông tin

- Phòng HTKT&ATTT

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ được duy trì, đảm bảo hoạt động hiệu quả

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

2.2

Phát triển hạ tầng kỹ thuật

 

1

Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới, hiện đại; đầu tư một số hạng mục cho Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu hoạt động ổn định, an toàn liên tục cho các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu điện tử thuộc Bộ

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Bao gồm: Trang bị Tủ đĩa lưu trữ dữ liệu; Mở rộng cổng kết nối cặp SAN Switch.

Nguồn kinh phí Mua sắm thiết bị cho TTDLĐT của Bộ

 

2

Triển khai Dự án “Đầu tư Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương”.

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Hệ thống Hội nghị truyền hình được triển khai mở rộng đến cấp Chi cục Thi hành án dân sự

Nguồn phí Thi hành án dân sự

 

III

ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN

 

1

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Việc ứng dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ được đẩy mạnh

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

2

Thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

An toàn thông tin mạng cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ được đảm bảo

Nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT

 

3

Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, internet của Bộ Tư pháp

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Giải pháp chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, internet của Bộ Tư pháp

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

4

Nghiên cứu giải pháp đường truyền kết nối mạng dùng riêng (WAN) từ Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Các giải pháp thuê dịch vụ đường truyền kết nối WAN từ Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ đến các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được nghiên cứu

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

5

Kịp thời cập nhật các phần mềm bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư phá

Phòng HTKT & ATTT

Các đơn vị thuộc Cục

Cả năm

Bao gồm: Hệ thống tường lửa database CheckPoint; Hệ thống phòng chống tấn công và xâm nhập trái phép IPS CheckPoint Database; Hệ thống phòng chống quét Virus máy chủ máy trạm; Hệ thống lọc thư rác và quét virus cho thư điện tử Pine App;

Nguồn kinh phí cập nhật phần mềm bảo mật

 

 

IV

DUY TRÌ, BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP

 

1

Duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử pháp điển; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự

Các đơn vị thuộc Cục

Một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Cổng TTĐT Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử pháp điển; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự được vận hành, duy trì

Nguồn kinh phí biên tập, cập nhật thông tin điện tử

 

2

Nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật; Cổng Thông tin điện tử thi hành án dân sự và các Trang Thông tin điện tử thi hành án dân sự

Trung tâm Thông tin

- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;

- Tổng cục THADS

Cả năm

Cổng thông tin điện tử phố biến giáo dục pháp luật; Cổng Thông tin điện tử thi hành án dân sự và các Trang Thông tin điện tử thi hành án dân sự được nghiên cứu xây dựng

- Nguồn kinh phí Đề án (nếu có sẽ triển khai);

- Nguồn phí thi hành án dân sự (nếu có sẽ nâng cấp)

 

PHẦN II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC

 

I

XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

 

1

Phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu lập các dự án

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý II-IV

Lập Kế hoạch đầu tư một số Dự án: Đầu tư Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp; Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu ngành; Xây dựng Hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật; Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;...

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

2

Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý III-IV

Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 được xây dựng, ban hành

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

3

Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2021

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý IV

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 được xây dựng, ban hành

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

4

Nghiên cứu xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý I-IV

Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0 được xây dựng, ban hành

Ngân sách nhà nước

 

II

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

 

1

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ, Ngành về trách nhiệm và kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn

Các đơn vị thuộc Cục

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Nâng cao kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

2

Cử công chức, viên chức của Cục tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; các lớp bồi dưỡng nghiệp và các kỹ năng khác theo yêu cầu của công việc; cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020

Văn phòng Cục

 

Khi có nhu cầu

Cán bộ, công chức, viên chức của Cục được đào tạo, tập huấn

Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí đào tạo của Bộ)

 

III

CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ

 

1

Thực hiện Đề án Vị trí việc làm, Đề án Tinh giản biên chế của Cục giai đoạn 2015-2021; Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức vào vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Cục được triển khai thực hiện;

Đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng tiếp tục được kiện toàn; việc tuyển dụng công chức, viên chức vào vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao tiếp tục được thực hiện.

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

2

Tăng cường quản lý công chức theo thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Đội ngũ cán bộ, công chức của Cục được quản lý theo Quy chế phân công, phân cấp

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

3

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Cục

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Năng lực quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Cục tiếp tục được nâng cao.

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

IV

CÔNG TÁC KHÁC

 

1

Hướng dẫn, triển khai các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng và thực hiện kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý II-IV

Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự một số tỉnh, thành phố (Quảng Ngãi; Lâm Đồng; Bạc Liêu) được hướng dẫn triển khai các ƯDCNTT và được kiểm tra về tình hình ứng dụng CNTT

Nguồn kinh phí Hướng dẫn, kiểm tra công tác ứng dụng CNTT tại địa phương

 

2

Tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và Đại hội Chi bộ cơ sở Cục Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Công đoàn Bộ và Đảng ủy Bộ

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-II

Các Đại hội

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

3

Tổ chức kết nạp Đảng cho 01-02 quần chúng ưu tú của Cục

Các tổ chức chính trị - xã hội

 

Quý III-IV

01-02 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

4

Đảm bảo công chức, viên chức người lao động của Cục được tham gia vào các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức như: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương

- Các tổ chức chính trị - xã hội;

- Văn phòng Cục

 

Thường xuyên

Công chức, viên chức, người lao động của Cục được tham gia vào các hoạt động Đoàn thể... Các chế độ chính sách của công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

5

Thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cục; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; thực hiện chế độ tài chính - kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

- Báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của Cục được xây dựng;

- Công tác thi đua - khen thưởng; quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Bộ được thực hiện theo quy định;

- Chế độ tài chính - kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ

Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo định mức

 

6

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế về công nghệ thông tin: Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp; Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý văn bản, điều hành và hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Thường xuyên

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp được thực hiện nghiêm túc

Không sử dụng kinh phí