Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO ĐỊNH MỨC KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO SỞ THƯƠNG MẠI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại tại Công văn số 2548/TC-HC ngày 01 tháng 8 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 114/TCCQ ngày 15 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Thương mại, như sau :

1.1- Biên chế : 80 người ;

1.2- Kinh phí (tiền lương và kinh phí quản lý hành chính) : 25 triệu đồng/người/năm.

Điều 2. Định mức giao khoán quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm (từ năm 2003 đến năm 2005).

Điều 3. Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện đề án thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan Sở Thương mại theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT
- Tổ VX, TM
- Lưu (VX/LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải