Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ
VỀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2016/QĐ-BCĐPTDL

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

n cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; số 420/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;

Căn cứ Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại phiên họp Ban Chỉ đạo ngày 30/5/2014;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 01/TTr-SDL ngày 25/7/2016 và Công văn số 85/SDL-QHKHPTDL ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2100/QĐ-BCĐ ngày 06/10/2014 của Ban Chỉ đạo thành phố về du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo NN về DL;
- VP Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 6;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Các CV: VH, TH;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Nguyễn Xuân Bình

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2016/QĐ-BCĐ ngày 16/9/2016 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được kiện toàn theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

Chương 2

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO, THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ ĐƠN VỊ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

a). Chỉ đạo và điều phối hoạt động của các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của thành phố về phát triển du lịch.

b). Giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến phát triển du lịch và việc phối hợp của nhiều sở, ngành, địa phương.

c). Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

d). Chỉ đạo các cấp, ngành và cơ quan thông tin truyền thông của thành phố tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch; chương trình, cơ chế, chính sách phát triển du lịch của thành phố.

2. Định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch của thành phố và các nhiệm vụ phát triển du lịch khác được giao, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp thường kỳ, bất thường và mở rộng; các hội nghị triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hoặc một thành viên khác của Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của Trưởng ban khi cần thiết. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; giữa Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch với Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố; giữa Ban Chỉ đạo với các sở, ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

5. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

1. Thay mặt Trưởng ban Ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai công tác của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền. Ký các văn bản của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao.

2. Giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch đã được Trưởng ban thông qua. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban về kết quả triển khai kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được ban hành, theo sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác, nội dung các phiên họp, buổi làm việc của Ban Chỉ đạo, các báo cáo đề xuất trình Trưởng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.

5. Chỉ đạo việc kiểm tra, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

2. Tham mưu giúp Trưởng ban đôn đốc, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trưởng ban liên quan đến phát triển du lịch trong phạm vi lĩnh vực do ngành phụ trách.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp liên ngành, tạo điều kiện cho du lịch phát triển.

Điều 8. Nhiệm vụ của đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo.

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo giao Sở Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo được giao thành lập bộ phận giúp việc để giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp phụ trách bộ phận giúp việc ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về toàn bộ hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

2. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin liên quan đến du lịch; đề xuất nội dung, chuẩn bị tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; dự thảo thông báo kết luận, báo cáo định kỳ, kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Chỉ đạo phân công. Thành viên bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương 3

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 9. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Khi các thành viên Ban Chỉ đạo có sự thay đổi nhân sự, cơ quan cử nhân sự có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo và thông báo bằng văn bản về Sở Du lịch, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định bổ sung hoặc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Sử dụng con dấu.

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo và các ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình phụ trách trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp từ ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định và được tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Du lịch.

Điều 13. Phối hợp hoạt động.

1. Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành và địa phương cử đại diện tham gia các phiên họp mở rộng khi được Trưởng ban Ban Chỉ đạo mời.

2. Các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đề án giải quyết các công việc liên quan đến phát triển du lịch thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo về Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Điều 14. Họp Ban Chỉ đạo.

1. Họp Ban Chỉ đạo định kỳ 06 tháng một lần.

Tài liệu phục vụ các phiên họp thường kỳ do Sở Du lịch, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo chuẩn bị và được gửi tới các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản hoặc qua thư điện tử trước khi tổ chức họp tối thiểu 07 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm góp ý bằng văn bản gửi theo đường công văn hoặc thư điện tử về Sở Du lịch, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo để hoàn thiện báo cáo trước khi tổ chức họp tối thiểu 03 ngày làm việc.

2. Những vấn đề không yêu cầu phải bàn tại phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo sẽ được giải quyết thông qua các cuộc hội ý giữa Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và một số thành viên liên quan trực tiếp.

3. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường hoặc phiên họp mở rộng của Ban Chỉ đạo. Thành phần các phiên họp mở rộng do Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định. Tài liệu phục vụ các phiên họp bất thường được gửi tới các thành viên của Ban Chỉ đạo trước khi họp bằng thư điện tử hoặc tại phiên họp.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những vấn đề được phân công. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo không thể tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phải báo cáo Trưởng ban và ủy quyền tham dự cho người nắm được vấn đề dự kiến thảo luận tại cuộc họp.

5. Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại các phiên họp do đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phụ trách bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ký, được gửi đến các thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ngành và địa phương liên quan chậm nhất là sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp.

Điều 15. Kiểm tra hoạt động.

1. Ban Chỉ đạo định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận.

2. Sở Du lịch, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Thành phần bắt buộc tham gia đoàn kiểm tra là thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban.

Điều 16. Báo cáo định kỳ.

1. Thành viên Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và một năm (trước ngày 10/11) báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong phạm vi, lĩnh vực thuộc sở, ngành địa phương được giao quản lý (qua Sở Du lịch, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo).

2. Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6) và một năm (trước ngày 15/11) tổng hợp báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương để báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phát triển du lịch tại thành phố.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố hướng dẫn, kiểm tra và tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật về du lịch và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Điều 18. Sở Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc khi cần thiết, Giám đốc Sở Du lịch đề nghị Trưởng ban Ban Chỉ đạo sửa ổ, bổ sung Quy chế cho phù hợp. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.