Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 420/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 01/TTr-SDL ngày 25/7/2016 và Công văn số 85/SDL-QHKHPTDL ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

I. Trưởng ban:

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

II. Phó Trưởng ban Thường trực:

Bà Nguyễn Thị Thương Huyền - Giám đốc Sở Du lịch.

III. Các thành viên:

1. Ông Hoàng Duy Đỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Ông Phùng Văn Thanh - Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Ông Trần Huy Kiên - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ông Trần Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

6. Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

7. Bà Nguyễn Thị Bích Dung - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

8. Ông Phạm Văn Huy - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

9. Ông Vũ Bá Công - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Ông Nguyễn Tự Trọng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an thành phố.

12. Ông Đỗ Song Hào - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

13. Ông Đoàn Đức Hoàn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

14. Ông Bùi Thanh Long - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

15. Bà Lê Thị Quỳnh - Phó Tổng biên tập Báo Hải Phòng.

16. Ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.

17. Ông Hoàng Hùng Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động và chế độ làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng.

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trưởng ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phó Trưởng ban Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình phụ trách trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 3. Sở Du lịch là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của thành phố về phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giám đốc Sở Du lịch quyết định thành lập bộ phận giúp việc để giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Bảo đảm các điều kiện làm việc và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định và được tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Du lịch.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố về du lịch.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo NN về DL;
- VP Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 6;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Các CV: VH, TH;
- Trung tâm TT Tin học;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng