Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tại Tờ trình số 61/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh Bình, thành phần gồm các ông, bà có tên sau:

I. Phó Trưởng ban

1. Ông Vũ Văn Kiểm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực;

2. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

3. Ông Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Bà Bùi Thị Khuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

II. Ủy viên

1. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy;

2. Ông Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình;

3. Ông Vũ Quốc Uy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

5. Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Tổng biên tập Báo tỉnh Ninh Bình;

7. Ông Trần Hữu Bình, Phó Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

8. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Ngô Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế;

10. Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh;

11. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

12. Ông Trịnh Như Lâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn;

13. Bà Đào Thị Thu Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

14. Bà Lê Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Liên đoàn lao động tỉnh;

15. Ông Nguyễn Minh Lộc, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

16. Bà Trịnh Thị Bản, Trưởng phòng GDMM, Sở GD&ĐT;

17. Ông Dương Quốc Nam, Trưởng phòng GDTH, Sở GD&ĐT;

18. Ông Nguyễn Đình Tấn, Trưởng phòng GDTrH, Sở GD&ĐT;

19. Bà Đồng Thị Thủy Trung, Trưởng phòng GDCN-GDTX, Sở GD&ĐT;

20. Ông Bùi Văn Chương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT;

21. Ông Phan Việt Dũng, Chánh Thanh tra, Sở GD&ĐT;

22. Ông Ngô Văn Thứ, Trưởng phòng KH-TC, Sở GD&ĐT.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học và thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp trường học phục vụ yêu cầu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6.
Tr

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn