Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2095/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 218/TTr-SNN ngày 01/9/2016 về việc đề nghị kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông: Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông: Hoàng Sĩ Bích, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban;

4. Ông: Đặng Đức Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

5. Ông: Đặng Trí Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

6. Ông: Nguyễn Ngọc Phúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

7. Bà: Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Ông: Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên;

9. Ông: Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng - Thành viên;

10. Ông: Trần Đình Sĩ, Chủ tịch UBND huyện Di Linh - Thành viên;

11. Ông: Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc - Thành viên;

12. Ông: Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt - Thành viên;

13. Ông: Trần Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông - Thành viên;

14. Ông: Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương - Thành viên;

15. Ông: Dương Đức Đại, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương - Thành viên;

16. Ông: Nguyễn Minh An, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà - Thành viên;

17. Ông: Trương Hoài Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm - Thành viên;

18. Ông: Trịnh Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai - Thành viên;

19. Ông: Lê Mậu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh - Thành viên;

20. Ông: Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên - Thành viên;

21. Ông: Nguyễn Tấn Lộc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 22, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có quyền trưng tập, sử dụng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT TU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, LN, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt