Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2013/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 04 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm:

Chốt 1: Tuyến Quốc lộ 1A (đoạn Km 943 + 300, tại Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã Điện Bàn, thuộc thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn);

Chốt 2: Tuyến ĐT607 (đoạn giao đường Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng);

Chốt 3: Tuyến Quốc lộ 14B (thuộc khu vực Ngã 3 Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc);

Chốt 4: Tuyến ĐT603 (đoạn giao đường Lạc Long Quân, khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Điều 2. Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát

1. Kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, nhất là người từ vùng có dịch.

2. Những người từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam phải khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc theo quy định.

3. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (hành khách phải đeo khẩu trang, bố trí xà phòng, dung dịch sát khuẩn…).

4. Xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ

1. Công an tỉnh chủ trì, xây dựng phương án, kế hoạch phân công lực lượng, đảm bảo điều kiện cần thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt.

2. Sở Y tế bố trí mỗi điểm chốt ít nhất 06 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm; đảm bảo điều kiện, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm chốt.

3. Sở Thông tin và Truyền thông bố trí lực lượng tại các điểm chốt để hướng dẫn cài đặt, triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 (việc khai báo y tế, truy vết…).

4. Tỉnh đoàn Quảng Nam bố trí mỗi điểm chốt tối thiểu 06 đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt (hướng dẫn khai báo y tế, hỗ trợ đo thân nhiệt, triển khai phần mềm ứng dụng, hỗ trợ làm thông dịch viên đối với người nước ngoài…).

5. Sở Giao thông vận tải đảm bảo phương tiện trung chuyển người ngoài địa phương về nơi cư trú trên địa bàn tỉnh khi hoàn thành công tác kiểm tra y tế tại các điểm chốt.

6. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực điểm chốt.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao Trung tâm Bảo vệ thực vật thị xã Điện Bàn cho Công an tỉnh để phục vụ chốt chặn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tỉnh đoàn Quảng Nam, UBND các địa phương chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện Quyết định này theo phương án cụ thể của Công an tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- BCĐQG PCDB (b/c);
- VPCP, BCA, BYT, BGTVT (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Tỉnh Đoàn;
- Công ty CP MTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: TH, KGVX, HCTC, NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn