Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1105/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào chiều ngày 15/4/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19. Cụ thể như sau:

1. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng:

a) Các hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất).

b) Các cơ sở kinh doanh: nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát (chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà); quán bar, vũ trường, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, xoa bóp (massage), rạp chiếu phim, rạp hát, trị liệu, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe.

c) Các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm.

d) Tất cả các hoạt động thể dục, thể thao và các bãi tắm.

e) Tổ chức tour du lịch, bán vé tham quan, đón khách du lịch mới tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí.

f) Các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; tụ tập quá 02 người tại nơi công cộng.

g) Các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020, Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 và Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH, NC, Ban Tiếp CD, QTTV, KGVX.
D:\Thanh a 2020\khac\QD 150420 tiep tuc dinh chi cac hoat dong -Covid 19.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân