Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4931/UBND-VX
V/v tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Hải Phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1257-TB/TU ngày 04/8/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (gửi kèm).

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Sân bay Cát Bi, ngành Y tế kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh và đưa đi cách ly tập trung, theo dõi, giám sát sức khỏe y tế theo quy định.

2. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị lực lượng, lập danh sách cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tham gia các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố khi được yêu cầu.

3. Từ 0h00’ ngày 06/8/2020, Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định.

4. Sở Y tế:

- Lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát sức khỏe y tế toàn dân, rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện dịch tễ liên quan đến bệnh dịch Covid-19, chủ động làm xét nghiệm; tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu đón tiếp người bệnh, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bác sĩ, nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền,...

- Phối hợp với Sở Tài chính, khẩn trương mua sắm các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất... theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt. Việc mua sắm phải bảo đảm đúng quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

5. Từ ngày 05/8/2020, tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của thành phố.

6. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với hình thức cao nhất theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tự phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương trong cả nước.

8. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Khắc Nam;
- CVP, PCVP Trần Huy Kiên;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP, Cổng TTĐT TP (để đưa tin);
- Phòng NC&KTGS;
- CV: YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

THÀNH ỦY HẢI PHÒNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 1257-TB/TU

Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 04/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy họp về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Cùng dự có lãnh đạo các ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận như sau:

1. Giao UBND thành phố chỉ đạo:

- Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Cát Bi kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh và đưa đi cách ly tập trung, theo dõi, giám sát sức khỏe y tế theo quy định.

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, lập danh sách cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tham gia các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố khi được yêu cầu.

- Ngành Y tế chỉ đạo kiểm soát sức khỏe y tế toàn dân, rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện dịch tễ liên quan đến bệnh dịch Covid-19 chủ động làm xét nghiệm; tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu đón tiếp người bệnh, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bác sĩ, nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền ...

- Khẩn trương mua sắm các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất... theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt. Việc mua sắm phải bảo đảm đúng quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

- Tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

- Tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố.

2. Đồng ý hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, địa phương kết nghĩa với thành phố Hải Phòng, mỗi địa phương 5 tỷ đồng200.000 khẩu trang y tế; kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng của thành phố.

- Cử Đoàn bác sĩ, điều dưỡng thành phố Hải Phòng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng dồn lực dập dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Giao UBND thành phố tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo thành phố để kịp thời động viên, biểu dương Đoàn trước khi lên đường.

3. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tự phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương trong cả nước.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tập trung dành thời gian đi cơ sở để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn được phân công./.

 


Nơi nhận:

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- UBND thanh phố,
- Các thành phần dự họp,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hoàng Long