Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1165/TTr-STTTT ngày 08 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hành mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng ĐPNTM&GN tỉnh;
- Đài PT&TH Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo đúng lộ trình của Chính phủ, đảm bảo đến năm 2020, 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau (Truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet).

2. Yêu cầu

- Bảo đảm duy trì phát sóng trên vệ tinh kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền hình, thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình theo đúng lộ trình số hóa và theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại công tác kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng theo lộ trình số hóa và từng bước thực hiện số hóa các thiết bị kỹ thuật, công nghệ từ khâu tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng đối với chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn nhằm nâng cao chất lượng, tăng thời lượng phát sóng truyền hình.

II. MỤC TIÊU CHUNG

- Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh từ công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số (số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình) theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình.

- Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hình thức thực hiện: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2018 đến năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Tổ chức hội nghị chuyên đề về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia thực hiện

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tổ chức tập huấn, thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

- Nội dung:

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra, thống kê cho cán bộ huyện, thành phố, xã, phường, thôn, tổ.

+ Tổ chức thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh).

- Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV/2019.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Quỹ Viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019 - Quý III/2020

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Đào tạo, sắp xếp lại bộ phân truyền dẫn, phát sóng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố

- Thời gian: Từ năm 2019 đến năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

7. Xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng (được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc phân công đảm nhiệm).

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được sử dụng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

2. Hằng năm, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện tại Kế hoạch này. Đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn thực hiện Đề án Số hóa kênh truyền hình Bắc Kạn.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định các dự án đầu tư trang thiết bị theo lộ trình số hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố theo quy định.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất ở từng địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thống kê số lượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách theo quy định được hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh). Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ gửi Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai Chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh) trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xác định các địa bàn thu được sóng truyền hình tương tự mặt đất từ trạm phát sóng chính, cần chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất; địa bàn thu được truyền hình tương tự mặt đất từ các trạm phát lại cần chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất hoặc truyền hình số qua vệ tinh. Trên cơ sở đó xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh.

- Chủ động, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch cho phù hợp trong trường hợp Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam có những quy định hoặc hướng dẫn mới.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch này khi có điều kiện về nguồn vốn.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện tại Kế hoạch này.

- Lựa chọn doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của địa phương phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất chuyển sang phát sóng số tại Bắc Kạn.

- Triển khai Đề án số hóa kênh truyền hình Bắc Kạn đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư.

5. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra, giám sát việc kinh doanh trên thị trường các đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

6. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ gia đình chính sách theo quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh) đảm bảo đúng đối tượng, trình tự, thủ tục quy định.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác rà soát, điều tra, thống kê các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số (mặt đất/vệ tinh).

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn nghiên cứu lập các dự án đầu tư trang thiết bị số hóa truyền hình cho Đài TT-TH cấp huyện.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất chuyển sang phát sóng số hóa tại Bắc Kạn.

- Phối hợp vái Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình chính sách theo quy định trên địa bàn được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Bố trí kinh phí đầu tư thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa, để đáp ứng yêu cầu cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và phát trên các máy phát số của doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng tại địa phương.

9. Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ vào Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất được phê duyệt, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của mình bảo đảm chuyển tải các kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn phù hợp mục tiêu phủ sóng và lộ trình số hóa.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến cấp huyện theo kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng huyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố theo kế hoạch số hóa.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.