Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 06/TTr-STTTT ngày 20 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- BCĐ Đề án số hóa TH Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KGVX (Q).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo đúng lộ trình của Chính phủ, đảm bảo đến năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, truyền hình số qua vệ tinh (viết tắt là truyền hình số) nhằm chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu đến người dân trên địa bàn tỉnh.

b) Trước và trong thời gian thực hiện xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng song song truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự hiện có. Tại các huyện, thành phố duy trì phát sóng truyền hình tương tự trên hạ tầng hiện có đến khi kết thúc số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Đắk Nông theo đúng lộ trình.

c) Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số.

d) Sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố: về nhân lực bộ phận truyền dẫn, phát sóng, từng bước thực hiện tinh giản biên chế và đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

đ) Thực hiện hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số.

b) Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất bằng các phương thức truyền dẫn số khác nhau nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân.

c) Tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các bộ phận truyền dẫn, phát sóng của hệ thống truyền thanh - truyền hình trên phạm vi toàn tỉnh theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ chức năng hoạt động về sản xuất nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn, phát sóng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phủ sóng truyền hình vệ tinh để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tới 100% dân cư.

b) Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tới 45% dân cư;

c) Đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu truyền hình trên cả tỉnh xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau gồm: Truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình Internet.

d) Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết thúc việc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phủ sóng truyền hình số tại tỉnh Đắk Nông.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Việc truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình thiết yếu của địa phương

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung sau:

- Chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo phương án chuyển đổi, bàn giao, cho thuê lại hạ tầng kỹ thuật thụ động hiện có (nhà, cột anten)... cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên;

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo phương án về kỹ thuật và kinh phí lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin truyền truyền thiết yếu của địa phương phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo đúng quy định tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và các văn bản liên quan khác.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

2. Sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố

Về nhân lực bộ phận truyền dẫn, phát sóng, từng bước thực hiện tinh giảm biên chế và đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan.

3. Hỗ trợ đầu thu truyền hình số

3.1. Xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) bao gồm các địa bàn đang thu xem truyền hình tương tự mặt đất từ các trạm phát sóng chính của Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV1) và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và địa bàn người dân đang thu xem truyền hình tương tự mặt đất từ các trạm phát lại (nếu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng dịch vụ truyền hình số mặt đất của doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất).

Vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh bao gồm các địa bàn hỗ trợ đầu thu truyền hình số còn lại, sau khi trừ đi các địa bàn thuộc vùng hỗ trợ đầu thu DVB-T2.

3.2. Thống kê danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh

a) Nội dung

- Thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kết hợp với thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh;

- Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh.

b) Cách thức thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Hướng dẫn bằng văn bản cụ thể các nội dung về điều kiện được hỗ trợ đầu thu của hộ nghèo và cận nghèo gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện theo văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch hỗ trợ đầu thu truyền hình số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu được quy định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cách thức kết hợp điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố :

+ Thực hiện điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn quản lý và thu thập thông tin về điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh.

+ Lập và xác nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh theo văn bản hướng dẫn và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.

3.3. Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số vệ tinh

a) Nội dung

- Tổ chức phân phối đầu thu đến đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ; lắp đặt và hướng dẫn người dân sử dụng.

- Xác nhận, nghiệm thu khối lượng hỗ trợ đầu thu.

b) Cách thức thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Phối hợp Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đầu thu, tổng hợp báo cáo, xác nhận danh sách đối tượng được nhận đầu thu theo mẫu 06/THS, 07/THS phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với doanh nghiệp cung cấp, lắp đặt đầu thu cho các đối tượng thụ hưởng và ký biên bản nghiệm thu.

- Doanh nghiệp cung cấp đầu thu truyền hình số có trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng đầu thu đến đối tượng thụ hưởng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Công tác tuyên truyền

4.1. Nội dung

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung sau: Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự; lợi ích của số hóa truyền hình; kế hoạch chuyển đổi, địa bàn thực hiện số hóa truyền hình mặt đất, địa bàn chuyển sang truyền hình số qua vệ tinh.

4.2. Cách thức thực hiện

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được sử dụng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện các đề án, dự án, chương trình thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện rà soát, xác định vùng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Hướng dẫn, xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kiểm tra giám sát việc hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất.

- Đề xuất các giải pháp, phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

- Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, doanh nghiệp viễn thông... Tổng hợp kết quả thực hiện thông tin tuyên truyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo quy định.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai đề án thông tin, tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên sóng phát thanh, truyền hình về chủ trương tổ chức thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi, bàn giao, cho thuê hạ tầng viễn thông thụ động (nhà, cột anten...) hiện có trên địa bàn tỉnh cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình tỉnh phương án về kỹ thuật và kinh phí lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin truyền truyền thiết yếu của địa phương phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo đúng quy định.

- Từng bước thực hiện tinh giản biên chế và đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Rà soát, tổng hợp, cung cấp hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp hỗ trợ đầu thu số, phối hợp với các địa phương hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách theo quy định.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí sự nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, đối với các nhiệm vụ không nằm trong định mức chi thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán đầu năm.

- Thực hiện việc thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đối với cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có liên quan để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của tỉnh.

- Thẩm định các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

6. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh trên thị trường các loại máy phát, máy thu, đầu thu truyền hình số và các thiết bị khác về viễn thông, tần số và thiết bị vô tuyến điện theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được phê duyệt trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức thông tin, tuyên truyền về thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất chuyển sang phát sóng số hóa tại Đắk Nông.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các nhiệm vụ liên quan như bàn giao, nghiệm thu đầu thu truyền hình số theo quy định. Tổng hợp, đánh giá những tác động kinh tế - xã hội tại địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất.

- Từng bước thực hiện tinh giản biên chế và đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

- Chủ động bố trí, sắp xếp kinh phí triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được phê duyệt trong phạm vi quản lý của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các đơn vị chủ động đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.