Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2000/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Quy chế số 02/QCPH-BNV-BVHTTDL ngày 06/12/2019 của Bộ Nội vụ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh;
- LĐVP và CV: TTr;
- Lưu: VT, TĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê.

Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chưa quy định trong quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chế độ bảo mật về hồ sơ tài liệu và các thông tin có liên quan.

2. Hoạt động phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

3. Trong quá trình phối hợp xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tuyên truyền và tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân; mở các lớp, hội nghị để tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín, đồng bào theo các tôn giáo tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Xem xét các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Tổ chức cuộc họp.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ quan chủ trì trước khi tổ chức họp phải gửi tài liệu cho các cơ quan, tổ chức được mời họp. Các cơ quan, đơn vị được mời tham dự họp có trách nhiệm cử lãnh đạo cơ quan hoặc lãnh đạo phòng, ban chuyên môn tham gia, đồng thời trong cuộc họp phải nêu được quan điểm theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

3. Đối với những nội dung phối hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan chủ trì kịp thời gửi văn bản lấy ý kiến đến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Ý kiến các cơ quan, đơn vị phải nêu rõ thống nhất hoặc không thống nhất, trường hợp không thống nhất phải nêu rõ lý do và gửi đến cơ quan chủ trì theo đúng thời gian đề nghị. Nếu quá thời hạn mà các cơ quan, đơn vị không có ý kiến phản hồi thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung công việc được đề nghị phối hợp. Nếu có ý kiến chưa đồng thuận giữa các cơ quan, đơn vị thì cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

a) Tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

b) Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và xử lý các vi phạm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

c) Trao đổi, thống nhất với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương có liên quan về chủ trương, biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trước khi tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, thống nhất nội dung để báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đối với những vụ việc có yếu tố phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết việc giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các cơ sở tôn giáo theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế quản lý việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (nếu có) và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

c) Căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, Luật Đất đai, văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai, các quy định có liên quan và quỹ đất của địa phương, phối hợp với Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng vào mục đích tôn giáo.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục giao đất cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

đ) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo được xác định có tính phức tạp.

3. Sở Xây dựng

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo, công trình phụ trợ được phân cấp theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông báo cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan biết sau khi cấp giấy phép xây dựng.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan,UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về xây dựng, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng các công trình tôn giáo, công trình phụ trợ của các cơ sở tôn giáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

c) Có ý kiến về việc quy hoạch xây dựng tại các khu vực đất có liên quan đến việc xây dựng công trình tôn giáo.

d) Phối hợp, tham mưu, đề xuất phương án cho UBND tỉnh trình Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đối với những vấn đề nhà, đất liên quan đến tôn giáo do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa nhạy cảm, dễ phát sinh điểm nóng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao

a) Tuyên truyền, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với những cơ sở tín ngưỡng là di sản văn hóa;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng là di sản văn hóa;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các loại hình tín ngưỡng là di sản văn hóa phi vật thể;

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc quyên góp, quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng là di sản văn hóa;

e) Hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật khi có thông báo, đăng ký;

ê) Hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện các hoạt động trưng bày, triển lãm và văn nghệ khi có nhu cầu;

g) Phối hợp, giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn, xuất bản, phổ biến, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật trên mạng internet theo đúng quy định của pháp luật.

c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về in ấn, xuất bản và phát hành xuât bản phâm, các trang mạng xã hội có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Thanh tra, kiểm tra, quản lý các hoạt động giáo dục tại các Trường mầm non ngoài công lập do tổ chức, cá nhân các tôn giáo thành lập.

b) Hướng dẫn về nội dung, chương trình giảng dạy môn Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam tại các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan.

7. Sở Y tế

a) Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức, cá nhân các tôn giáo thực hiện tốt chương trình xã hội hóa y tế; hướng dẫn tự kiểm tra, quản lý tại các cơ sở y tế do tổ chức, cá nhân các tôn giáo thành lập.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đảm bảo phòng chống dịch bệnh, các biện pháp y tế để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và đồng bào có đạo (kiểm soát dịch tễ).

c) Thanh tra, kiểm tra, quản lý các cơ sở y tế do tổ chức, cá nhân các tôn giáo thành lập.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp.

9. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở dạy nghề và hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo do tổ chức, cá nhân các tôn giáo thành lập.

b) Phối hợp tham mưu về các trường hợp có liên quan đến hoạt động của các cơ sở dạy nghề, hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo do tổ chức, cá nhân các tôn giáo thành lập.

10. Thanh tra tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh hướng giải quyết đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo có yếu tố phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

11. Sở Ngoại vụ

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác đối ngoại về tôn giáo; xem xét, giải quyết đối với việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tổ chức, cá nhân nước ngoài đến địa bàn tỉnh hoạt động tôn giáo, hoạt động từ thiện liên quan đến tôn giáo.

12. Ban Dân tộc

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; giải quyết và tham mưu, đề xuất các vấn đề phát sinh... liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

13. Công an tỉnh

a) Chủ động công tác theo dõi nắm tình hình, tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết ổn định các vụ việc tôn giáo phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo khi có văn bản đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh. Phối hợp và thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trong vùng giáo.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

c) Tham dự các cuộc họp và có ý kiến về trường hợp đất đai, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo tại những khu vực có liên quan đến an ninh quốc phòng.

15. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên hai tuyến biên giới của tỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân trong vùng tôn giáo ở khu vực biên giới.

b) Tiến hành các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật trên địa bàn hai các tuyến biên giới của tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các lực lượng trong trao đổi thông tin, tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Điều 7. Đề nghị về công tác phối hợp với cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

1. Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh Ủy ban hành các chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a) Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, phối hợp hoạt động của các ngành nội chính trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và chăm lo đội ngũ người có uy tín là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

b) Kịp thời phản ánh các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp với chính quyền trong giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo.

c) Tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội các đề án, chương trình liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp, hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia vận động, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tín đồ tôn giáo trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức văn hóa trong xã hội.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, Đoàn viên, thanh niên là tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm giáo dục, đoàn kết, tập hợp hội viên, đoàn viên, thanh niên là tín đồ các tôn giáo giao ước thi đua - tình nguyện - sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong ở địa phương có đồng bào theo các tôn giáo.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ hội viên, phụ nữ tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đấu tranh đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

b) Tạo điều kiện cho cán bộ hội viên, phụ nữ tín đồ các tôn giáo học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học kỹ thuật; quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ, gần gũi chức sắc, chức việc, nhà tu hành nữ.

7. Hội Nông dân tỉnh

Tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân là người có uy tín trong tôn giáo, chức việc và tín đồ các tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu; phong trào xây dựng nông thôn mới.

8. Hội Cựu chiến binh tỉnh

a) Tuyên truyền, vận động hội viên Hội Cựu chiến binh là tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

b) Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội khác tham gia, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh điểm nóng ở cơ sở.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; giải quyết và tham mưu giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; kiêm tra, xử lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

3. Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn công tác tôn giáo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các bộ cơ sở; vận động, hướng dẫn các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Chỉ đạo các cơ quan, Phòng, Ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo từ cơ sở.

5. Giải quyết việc cấp Giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ của cơ sở tôn giáo theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông báo cho Ban Tôn giáo và các Sở, Ban, ngành có liên quan biết sau khi cấp giấy phép xây dựng.

6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

7. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh giải quyết các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Căn cứ quy chế này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này gửi Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

Điều 10. Giao Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế gửi UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế phản ánh đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.