Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ- CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 738/2012/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Trực Ninh tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 06/5/2016; Sở Công Thương tại Tờ trình số 562/TTr-SCT ngày 19/9/2016 về việc bổ sung quy hoạch cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên trục đường 488B tại xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại huyện Trực Ninh như sau:

Bổ sung quy hoạch 01 (Một) địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại: Đường Tỉnh lộ 488B thuộc địa phận xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh - Cửa hàng hạng III.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Công Thương có trách nhiệm: Quản lý quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu khi xây dựng phải phù hợp với các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các quy định về: An toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, xây dựng, vệ sinh môi trường và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh; Chủ tịch UBND xã Trực Thanh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

kt. CHỦ TỊCH
phó chỦ tỊch thưỜng trỰc
Ngô Gia Tự