Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1954/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện Quyết định này, cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi chế độ báo cáo định kỳ và công bố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1954/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Tần suất thực hiện báo cáo

Văn bản quy định báo cáo

1

Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư, khai thác, sản xuất gạch ngói của tổ chức và cá nhân

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

năm

Quyết định số 817/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn

2

Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại địa phương

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

năm

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

3

Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

năm

Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

4

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

6 tháng, năm

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

5

Báo cáo công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

6 tháng, năm

Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

6

Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn về Bộ Xây dựng theo định kỳ

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

năm

Quyết định 813/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn

7

Báo cáo 1 năm 1 lần về quy hoạch xây dựng, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

UBND tỉnh

năm

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

8

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

quý, 6 tháng, năm

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

9

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án Xúc tiến thương mại

Đơn vị tham gia thực hiện Đề án

Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn)

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc các nội dung của Đề án

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

10

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án Xúc tiến thương mại

Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn)

UBND tỉnh;

Các đơn vị tham gia đề án

Chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc các nội dung của Đề án

11

Báo cáo tình hình thực hiện các Đề án Xúc tiến thương mại

Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn)

UBND tỉnh

6 tháng đầu năm, năm

12

Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý

Các sở, ngành, đơn vị, Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh trực tiếp được giao quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; UBND các huyện, thành phố

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

quý

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

13

Tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương

UBND cấp xã

UBND cấp huyện

6 tháng, năm

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

14

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

năm

15

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

năm

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

16

Tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh

năm

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

17

Kết quả hoạt động khoáng sản

Tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

năm

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

18

Kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh

6 tháng, năm

Quyết định 65/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

19

Kết quả đăng ký khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

20

Các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và môi trường

6 tháng đầu năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

21

Tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đăng ký hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn huyện quản lý.

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và môi trường

năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

22

Tình hình thực hiện giấy phép tài nguyên nước, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Chủ giấy phép

Sở Tài nguyên và môi trường

năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

23

Báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; kết quả đăng ký khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và môi trường

năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

24

Tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành

Các Sở, ngành liên quan

Sở Tài nguyên và Môi trường

năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

25

Tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh

năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

26

Kết quả quan trắc khí tượng thủy văn

Chủ dự án công trình thủy điện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

27

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

UBND các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh

năm

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

28

Báo cáo việc nhân rộng kết quả đề tài, dự án

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh

năm và đột xuất khi có yêu cầu

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

29

Báo cáo việc nhân rộng kết quả đề tài, dự án

UBND các huyện, thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

năm

30

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo; Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

quý, 6 tháng, năm; đột xuất khi có yêu cầu

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

31

Báo cáo về sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình nổi bật trong tháng

UBND tỉnh

Văn phòng Chính phủ

tháng, quý, 6 tháng, năm, tổng kết nhiệm kỳ

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn

32

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh

tháng, quý, 6 tháng, cả năm

33

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh

tháng, quý, 06 tháng, năm, chuyên đề, đột xuất và báo cáo hàng tuần

34

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh

quý, năm

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn

35

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

UBND cấp huyện

Sở Xây dựng

quý

Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

36

Báo cáo tình hình đầu tư, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn

6 tháng, năm

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

37

Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư, khai thác, sản xuất gạch ngói của tổ chức và cá nhân

năm

Quyết định số 817/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn

38

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

quý

Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

39

Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Sàn giao dịch bất động sản, các chủ đầu tư, Sở Tư pháp, UBND cấp xã

Sở Xây dựng

tháng

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

Sở Xây dựng

quý

UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng

6 tháng

UBND cấp huyện

Sở Xây dựng

năm

40

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giao thông vận tải; UBND huyện, thành phố

Sở Xây dựng

6 tháng, năm

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

41

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự trên địa bàn

UBND các huyện, thành phố

Sở Xây dựng

6 tháng, năm

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

42

Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn quản lý

Quyết định số 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn

43

Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn về Bộ Xây dựng theo định kỳ

Quyết định 813/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn