Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1932/2007/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức (Sửa đổi) ngày 29/04/2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ Công chức dự bị;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ V/V tuyển dụng và quản lý Cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ V/V tuyển dụng và quản lý Cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 10/10/2003 về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Quy định về quyền tự chủ về biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị đính số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Kết luận số 85-KL/TU ngày 31/5/2007 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Phân công, Phân cấp công tác quản lý Tổ chức bộ máy và Cán bộ công chức tỉnh Hà Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3727/QĐ-UB ngày 30/11/2001 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và công chức viên chức.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr ĐĐBQH - HĐND Tỉnh;
- Như điều 3;
- Ban tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VP, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Trường Tô

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1932/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

1) Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và tương đương (Gọi chung là Sở); UBND các Huyện, thị xã (Gọi chung là Huyện); Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh;

2) Cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước; Cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn (Gọi chung là Cán bộ công chức xã); Cán bộ công nhân viên chức trong Doanh nghiệp Nhà nước;

Điều 2. Phạm vi phân công, phân cấp thuộc các lĩnh vực sau:

1) Tổ chức bộ máy;

2) Tuyển dụng Cán bộ, công chức;

3) Quản lý và sử dụng Cán bộ, công chức;

4) Chế độ chính sách Cán bộ, công chức;

5) Tuyển dụng, Quản lý và sử dụng, Chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức trong Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc trong phân công phân cấp:

1) Công tác quản lý Tổ chức bộ máy và Cán bộ công chức của tỉnh phải thực hiện theo các Nghị quyết của Đảng, Pháp lệnh Cán bộ công chức, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành trung ương. Tuân thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ;

1.4- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương quản lý tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

1.5- Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

2- Tuyển dụng:

2.1 – Phê duyệt Quy chế thi hoặc xét tuyển Công chức dự bị, Công chức hành chính, Công chức xã, Viên chức sự nghiệp;

2.2- Quyết định chính sách thu hút đối với cán bộ tình nguyện đến công tác tại Tỉnh.

3- Quản lý và sử dụng cán bộ công chức, viên chức:

3.1- Quản lý cán bộ công chức:

a) Ban hành phân cấp quản lý Cán bộ Công chức;

b) Quyết định chỉ tiêu biên chế cho các Sở; UBND các Huyện trên cơ sở đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ phê chuẩn;

c) Quyết định số lượng Cán bộ Công chức xã cho cấp xã (Kể cả cán bộ không chuyên trách cấp xã), thôn bản, tổ dân phố;

d) Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ công chức.

3.2- Sử dụng cán bộ công chức:

a) Tổ chức thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với Cán bộ công chức thuộc diện Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; UBND tỉnh ra quyết định về mặt Nhà nước;

b) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, kết luận và giao cho UBND tỉnh quyết định đối với việc quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhận xét, đánh giá, khen thưởng kỷ luật đối với các chức danh sau:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ thuộc tỉnh;

- Giám đốc các Trung tâm, Bệnh viện, Chi cục; Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông và tương đương trực thuộc các Sở ngành;

- Phó giám đốc, Kế toán trưởng các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh;

- Cán bộ công chức, viên chức có trình độ từ tiến sỹ hoặc đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp trở lên (ngoài các chức đanhiện ban Thường vụ tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

c) Ký hợp đồng làm việc theo thời hạn bổ nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

a) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Đảng đoàn HĐND tỉnh) xem xét, kết luận đề nghị nâng bậc lương đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định; Thường trực HĐND, UBND tỉnh ra quyết định về mặt nhà nước;

b) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, kết luận và giao cho UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương đối với các chức danh quy định tại điểm b, mục 3.2, khoản 3, điều này;

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngach:

a) Phê duyệt Quy chế thi hoặc xét chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức, viên chức;

b) Thành lập Hội đồng sơ tuyển để xét và cử công chức, viên chức đi dự thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên;

c) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Đảng đoàn HĐND tỉnh) xem xét, kết luận đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định việc chuyển ngạch, nâng ngạch đối với Cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý; Thường trực HĐND, UBND tỉnh ra quyết định về mặt nhà nước;

d) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, kết luận và giao cho UBND tỉnh quyết định việc chuyển ngạch, nâng ngạch đối với Cán bộ công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý (Bao gồm các chức danh quy định tại điểm b, mục 3.2, khoản 3, điều này);

4.3- Chế độ hưu trí, thôi việc:

a) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Đảng đoàn HĐND tỉnh) xem xét, kết luận đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bọ công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, Thường trực HĐND, UBND tỉnh ra quyết định về mặt nhà nước;

b) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, kết luận và giao cho UBND tỉnh quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý (Bao gồm các chức danh quy định tại điểm b, mục 3.2, khoản 3, điều này).

Điều 5. Thẩm quyền của Sở Nội vụ:

1- Tổ chức bộ máy:

1.1- Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng hoặc thẩm định, tư vấn với các ngành có liên quan các Đề án về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các Doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức Hội, tổ chức Phi chính phủ để trình UBND tỉnh, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo quy định;

1.2- Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo cơ quan cấp trên việc tổ chức thực hiện các Đề án sau khi có quyết định thành lập.

2- Tuyển dụng:

2.1- Xây dựng quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức trình UBND tỉnh phê duyệt;

2.1- Xây dựng quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức trình UBND tỉnh phê duyệt;

2.2- Hướng dẫn công tác tuyển dụng công chức viên chức đối với các Sở, UBND huyện theo quy định;

2.3- Xây dựng chính sách thu hút đối với cán bộ công chức tình nguyện lên công tác tại tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

3- Quản lý và sử dụng cán bộ công chức, viên chức:

3.1- Quản lý cán bộ công chức:

a) Thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh Kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp hàng năm; Ra Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hàng năm đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ Cán bộ công chức toàn tỉnh. Quản lý hồ sơ Cán bộ công chức theo phân cấp; Quản lý khai thác phần mềm quản lý cán bộ công chức toàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ trong phạm vi được phân cấp quản lý;

d) Tham mưu giúp UBND tỉnh và trực tiếp giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức theo quy định của Pháp luật;

đ) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với Cán bộ công chức, Cán bộ chính quyền cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Quy hoạch của tỉnh;

3.2- Sử dụng cán bộ công chức:

a) Giúp UBND tỉnh thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các quyết định đối với Cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh quản lý;

b) Tổng hợp, thẩm định và tư vấn với các ngành liên quan để trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh những đề nghị về quản lý sử dụng Cán bộ, Công chức, Viên chức do các Sở, UBND Huyện, các Doanh nghiệp Nhà nước đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội, trình UBND tỉnh;

c) Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ủy quyền (ngoài các chức danh do Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quyết định);

d) Trực tiếp quyết định việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ công chức viên chức nội, ngoại tỉnh đối với cán bộ công chức có trình độ đào tạo từ thạc sỹ trở lên và cán bộ công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên (trừ các chức danh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý); thỏa thuận thuyên chuyển cán bộ công chức ra ngoại tỉnh đối với cán bộ công chức các Sở ngành, UBND Huyện.

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

a) Thẩm định, tổng hợp trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét kết luận nâng bậc lương đối với Cán bộ công chức thuộc diện UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

b) Xem xét, quyết định nâng bậc lương đối với Cán bộ công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương (Ngoài các chức danh do Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc nâng bậc lương đối với các Sở; UBND các Huyện theo quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước.

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngạch:

a) Quyết định Bổ nhiệm vào ngạch đối với Công chức dự bị, Công chức hành chính khi thực hiện xong chế độ công chức dự bị (24 tháng); đối với Viên chức sau khi hết thời gian thử việc theo quy định;

b) Thẩm định, tổng hợp trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét kết luận chuyển ngạch, nang ngạch đối với cán bộ công chức thuộc diện UBND tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý;

c) Được quyết định theo phân cấp:

- Về chuyển ngạch: Bổ nhiệm vào ngạch mới đối với Công chức, Viên chức đủ điều kiện chuyển ngạch từ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở xuống (theo đề nghị của Hội đồng kiểm tra sát hạch của đơn vị sử dụng

- Về nâng ngạch: Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch Công chức, viên chức; Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho Công chức, viên chức đạt kết quả kỳ thi hoặc xét nâng ngạch đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống.

4.3- Quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (Ngoài các chức danh do Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

Điều 6. Thẩm quyền của các Sở:

1- Tổ chức bộ máy:

1.1- Tổ chức thực hiện các Quyết định của cấp trên về công tác tổ chức bộ máy trong phạm vi quản lý của Sở;

1.2- Xây dựng Đề án thành lập giải thể, sáp nhập, chia tách, kiện toàn các Phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của Pháp luật (qua Sở Nội vụ thẩm định) để trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định. Tổ chức thực hiện Đề án đã được phê duyệt;

1.3- Được quyết định theo thẩm quyền các tổ chức bộ máy sau:

a) Các Đội, Trạm, Khoa, Phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

b) Các Hội đồng tư vấn, Hội đồng khoa học thuộc Sở;

c) Các Đoàn, Tổ công tác của ngành;

1.4- Tham gia ý kiên với UBND huyện về tổ chức bộ máy các phòng, ban trong hệ thống ngành dọc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện.

2- Tuyển dụng:

2.1- Thực hiện Quy chế thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

2.2- Đối với Công chức dự bị, Công chức hành chính: Được quyết định tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao và Quy định của Nhà nước về tuyển dụng Công chức hiện hành;

2.3- Đối với viên chức:

- Thực hiện tuyển dụng viên chức sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, theo chỉ tiêu biên chế được giao và Quy định của Nhà nước hiện hành;

- Quyết định việc phân cấp tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

2.5- Thực hiện Hợp đồng đối với một số loại nhân viên hành chính, phục vụ làm việc tại Sở theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ

3- Quản lý và sử dụng cán bộ công chức, viên chức:

3.1- Quản lý Cán bộ công chức:

a) Lập kế hoạch Biên chế, quỹ tiền lương hàng năm (Gửi Sở Nội vụ thẩm định và tổng hợp) trình cấp trên theo quy định;

b) Quản lý số lượng, chất lượng Cán bộ công chức theo thẩm quyền; Cập nhật và quản lý khai thác phần mềm quản lý cán bộ công chức của Sở, thường xuyên trao đổi cung cấp số liệu với Sở Nội vụ để bổ sung phần mềm quản lý Cán bộ công chức toàn tỉnh;

c) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lập và bổ sung hồ sơ, phiếu đánh giá hàng năm của Cán bộ công chức thuộc Sở quản lý;

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

đ) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3.2- Sử dụng Cán bộ công chức:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên về sử dụng Cán bộ công chức trong phạm vi quản lý của Sở;

b) Quyết định việc bố trí phân công công tác; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm; nhận xét đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh sau:

+ Trưởng, Phó phòng, ban và tương đương trực thuộc Sở;

+ Cấp Phó các Trung tâm, Chi cục, Bệnh viện, Hiệu phó các Trường Trung học phổ thông và tương đương trực thuộc Sở;

+ Hạt trưởng, Hạt phó;

+ Trưởng, Phó các Khoa phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Sở;

+ Cán bộ công chức viên chức từ ngạch Chuyên viên Chính trở xuống (Trừ các chức danh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

c) Quyết định việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh đối với cán bộ công chức viên chức thuộc Sở (Trừ các chức danh do Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Sở Nội vụ quản lý);

d) Ký hợp đồng làm việc theo thời hạn bổ nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Ngoài các chức danh do UBND tỉnh quản lý);

đ) Ký hợp đồng làm việc (Hoặc ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc) đối với viên chức đến nhận công tác tại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

a) Thành lập Hội đồng xét duyệt lương của đơn vị, tổ chức họp xét nâng bậc lương theo quy định của pháp luật;

b) Lập danh sách đề nghị nâng bậc lương đối với cán bộ diện tỉnh, diện Sở Nội vụ quản lý (Gửi Sở Nội vụ);

c) Quyết định nâng bậc lương cho Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý (trừ các đối tượng quy định tại điểm b, mục 4.1, khoản 4, điều này);

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngạch:

a) Thành lập Hội đồng của Sở để xét đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch, cử đi dự thi nâng ngạch cho cán bộ công chức theo quy định;

b) Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đánh giá đối với Công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển ngạch, nâng ngạch, đi dự thi nâng ngạch gửi Sở Nội vụ;

4.3- Chế độ hưu trí, thôi việc:

a) Thẩm định và trình cấp trên xem xét quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý (gửi Sở Nội vụ tổng hợp);

b) Quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện Sở quản lý (trừ các đối tượng quy định tại điểm a, mục 4.3, khoản 4, điều này);

Điều 7. Thẩm quyền của UBND Huyện:

1- Tổ chức bộ máy:

1.1- Tổ chức thực hiện các Quyết định của cấp trên về công tác tổ chức bộ máy trong phạm vi Huyện quản lý;

1.2- Xây dựng Đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện theo quy định của Pháp luật, sau khi đã có ý kiến của Ban thường vụ huyện, thị ủy (gửi Sở Nội vụ thẩm định) để trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định. Tổ chức thực hiện Đề án đã được phê duyệt;

1.3- Được quyết định theo thẩm quyền các tổ chức bộ máy sau:

a) Đội, tổ công tác thuộc Huyện;

b) Hội đồng tư vấn; các đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất; các ban chỉ đạo của huyện;

c) Các trường phổ thông cơ sở, trung học cơ sở (sau khi đã có ý kiến thỏa thuận của ngành chuyên môn); trường tiểu học, trường mầm non thuộc huyện theo Điều lệ quy định;

d) Tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động trong Huyện, xã theo quy định của Nhà nước về tổ chức Hội;

1.3- Tham gia ý kiến bằng văn bản với các ngành của tỉnh về tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, thị xã.

2- Tuyển dụng:

2.1- Thực hiện thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật;

2.2- Đối với Công chức dự bị, Công chức hành chính, công chức xã: Được quyết định tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao và quy định của Nhà nước hiện hành;

2.3- Đối với viên chức:

- Quyết định tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, theo chỉ tiêu biên chế được giao và quy định của nhà nước hiện hành;

- Phân cấp tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

2.4- Thực hiện Hợp đồng đối với một số loại nhân viên hành chính, phục vụ làm việc tại UBND Huyện theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ

3- Quản lý và sử dụng Cán bộ công chức, viên chức:\

3.1- Quản lý Cán bộ công chức, viên chức:

a) Lập kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương hàng năm theo quy định; Giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc huyện quản lý trên cơ sở chỉ tiêu được tỉnh giao;

b) Quản lý số lượng, chất lượng Cán bộ công chức theo thẩm quyền; Cập nhật và quản lý khai thác phần mềm quản lý cán bộ công chức của Huyện, thường xuyên trao đổi cung cấp số liệu với Sở Nội vụ để bổ sung phần mềm quản lý Cán bộ công chức toàn tỉnh;

c) Quản lý hồ sơ Cán bộ công chức, lập và bổ sung hồ sơ, phiếu đánh giá hàng năm của Cán bộ công chức thuộc Huyện quản lý;

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

đ) Giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

3.2- Sử dụng Cán bộ công chức, viên chức:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên về sử dụng Cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý của Huyện;

b) Quyết định việc bố trí phân công công tác; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm; nhận xét đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với các đối tượng sau:

- Trưởng, Phó các Phòng ban và tương đương thuộc Huyện (Sau khi có ý kiến của Ban thường vụ Huyện, thị ủy);

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường: Phổ thông cơ sở, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non, trường phổ thông Dân tộc Nội trú Huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện;

- Trạm trưởng, Phó trạm trưởng các trạm, trại thuộc Huyện;

- Cán bộ công chức viên chức từ ngạch chuyên viên Chính trở xuống (Trừ các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

c) Quyết định việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển nội, ngoại tỉnh đối với cán bộ công chức viên chức thuộc Huyện (Trừ các chức danh do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh quản lý);

d) Phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh bầu cử theo Luật tổ chức HĐND và UBND quy định;

đ) Ký hợp đồng làm việc theo thời hạn bổ nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện (ngoài các chức danh do UBND tỉnh quản lý);

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

a) Thành lập Hội đồng xét duyệt lương của Huyện, tổ chức họp xét nâng bậc lương theo quy định của pháp luật;

b) Lập Danh sách đề nghị nâng bậc lương đối với cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Sở Nội vụ quản lý (Gửi Sở Nội vụ);

c) Quyết định nâng bậc lương đối với Cán bộ công chức viên chức thuộc Huyện quản lý (trừ các đối tượng tại điểm b, mục 4.1, khoản 4, điều này);

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngạch:

a) Thành lập Hội đồng của Huyện để xét đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch, cử đi dự thi nâng ngạch cho cán bộ công chức viên chức theo quy định của Pháp luật;

b) Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đánh giá đối với Công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển ngạch, nâng ngạch, cử đi dự thi nâng ngạch gửi Sở Nội vụ;

4.3- Chế độ hưu trí, thôi việc:

a) Thẩm định và trình cấp trên xem xét quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý (gửi Sở Nội vụ tổng hợp);

b) Quyết định việc cho nghỉ hưu, thôi việc đối với Cán bộ công chức thuộc diện Huyện quản lý (trừ các đối tượng quy định tại điểm a, mục 4.3, khoản 4, điều này);

Điều 8. Thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Các đơn vị sự nghiệp có con dấu và tài khoản riêng):

1- Tổ chức bộ máy:

Xây dựng Đề án hoặc tờ trình đề nghị Sở hoặc UBND Huyện xem xét quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Khoa, Phòng, Đội, Trạm, Trại và tương đương thuộc đơn vị quản lý.

2- Tuyển dụng:

2.1- Căn cứ vào nhu cầu công việc, khả năng tài chính, chỉ tiêu biên chế được giao, lập kế hoạch tuyển dụng Viên chức hàng năm gửi Sở hoặc UBND huyện phê duyệt;

2.2- Được Quyết định việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao và quy định của Nhà nước hiện hành theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (Nếu được Sở, UBND Huyện phân cấp);

2.3- Ký hợp đồng làm việc lần đầu đối với Viên chức trúng tuyển tại đơn vị;

2.4- Ký hợp đồng làm việc theo quy định đối với Viên chức đạt yêu cầu sau khi hết thời gian thử việc. Làm các thủ tục đề nghị Sở hoặc UBND các Huyện xem xét đề nghị cấp thẩm quyền Bổ nhiệm, vào ngạch cho Viên chức theo quy định.

2.5- Chấm dứt Hợp đồng làm việc đối với Viên chức không đủ điều kiện theo quy định. Báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết chế độ cho Viên chức theo quy định của pháp luật.

3- Về sử dụng, quản lý viên chức:

3.1- Tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên về sử dụng Cán bộ viên chức trong phạm vi quản lý của đơn vị;

3.2- Bố trí, phân công công tác cho Viên chức theo đúng ngạch được bổ nhiệm;

3.3- Lập, bổ xung hàng năm và lưu giữ hồ sơ của Viên chức thuộc đơn vị quản lý;

3.4- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về đội ngũ Viên chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản lý Viên chức cấp trên theo quy định;

3.5- Giải quyết khiếu nại tố cáo với Viên chức thuộc quyền;

3.6- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, đánh giá cán bộ, viên chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

4- Chế độ chính sách:

4.1- Nâng bậc lương:

- Thành lập Hội đồng xét duyệt lương của đơn vị, tổ chức họp xét nâng bậc lương đối với cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gửi Sở, UBND huyện quyết định;

- Được quyết định nâng bậc lương đối với các chức danh (Nếu được Sở, UBND huyện phân cấp);

4.2- Chuyển ngạch, nâng ngach:

a) Thành lập Hội đồng sát hạch để xét chuyển ngạch cho viên chức;

b) Làm thủ tục đề nghị chuyển ngạch, nâng ngạch gửi Sở hoặc UBND Huyện tổng hợp;

c) Xét và lập hồ sơ cử Viên chức đủ điều kiện đi dự thi nâng ngạch theo chỉ tiêu được giao và tiêu chuẩn ngạch Viên chức theo quy định gửi Sở hoặc UBND Huyện tổng hợp;

4.3- Hưu trí, thôi việc:

- Làm thủ tục đề nghị Sở, UBND Huyện ra quyết định về hưu, thôi việc đối với cán bộ viên chức thuộc đơn vị quản lý theo chế độ hiện hành.

- Được quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý (nếu được Sở, UBND Huyện phân cấp);

Điều 9. Thẩm quyền của Doanh nghiệp Nhà nước:

1- Tổ chức bộ máy:

Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước được quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể và kiện toàn tổ chức trong đơn vị gồm các Phòng, Ban, Đội, Trạm, Phân xưởng, Tổ công tác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Doanh nghiệp.

2- Quản lý Cán bộ:

2.1- Giúp UBND tỉnh quản lý Cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp;

2.2- Trực tiếp quản lý và quyết định các chức danh sau:

a) Trưởng, Phó phòng, ban;

b) Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng;

c) Đội trưởng, Đội phó sản xuất;

d) Trạm trưởng, Phó trạm trưởng;

đ) Cửa hàng trưởng, Phó cửa hàng trưởng;

e) Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, Công nhân viên chức, Lao động hợp đồng.

2.3- Thông báo nghỉ Bảo hiểm xã hội, thi hành kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc, hạ ngạch, hạ bậc lương, hạ cấp bậc kỹ thuật, chuyển đi làm việc khác đối với Cán bộ công nhân viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

2.4- Xem xét quyết định tuyển dụng, nâng bậc lương cho Cán bộ công nhân viên chức, hợp đồng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp; chuyển ngạch bậc chính thức hoặc kéo dài thời gian tập sự, cho thôi việc đối với học sinh đại học, trung học, cơ sở đang tập sự tại Công ty nếu không đạt yêu cầu.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1- Thủ trưởng các Sở; Chủ tịch UBND các Huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; Giám đốc các Donah nghiệp Nhà nước có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững để thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định này tại địa phương và đơn vị mình quản lý;

2- Các Quyết định của Sở, UBND Huyện, đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước ban hành theo đúng Quy định phân cấp đều có giá trị pháp lý. Quyết định theo phân cấp đồng gửi Sở Nội vụ 01 bản để theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp giữa các Sở, UBND Huyện và Sở Nội vụ không thông nhất ý kiến Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

3- Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện Phân công phân cấp quản lý Tổ chức bộ máy và Cán bộ, công chức của tỉnh và thực hiện báo caosUBND tỉnh theo quy định.

Quá trình tổ chức thực hiện Phân cấp nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ xung, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định (qua Sở Nội vụ tổng hợp)./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1932/2007/QĐ-UBND Quy định Phân công, Phân cấp công tác quản lý Tổ chức bộ máy và Cán bộ công chức do tỉnh Hà Giang ban hành

  • Số hiệu: 1932/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/07/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
  • Người ký: Nguyễn Trường Tô
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 11/06/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản