Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 187/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 534/TTr-SNN ngày 23 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 (sáu) quy trình nội bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giải quyết thủ tục hành chính (đính kèm Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (phi hợp);
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-010).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC
(Trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
(theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I. LĨNH VỰC THÚ Y

 

01

1.002338.000.00.00.H04

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Trong 01 ngày làm việc

Trong 01 ngày làm việc

02

2.000873.000.00.00.H04

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Trong 01 ngày làm việc

Trong 01 ngày làm việc

03

1.001094.000.00.00.H04

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Trong 01 ngày làm việc

Trong 01 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC THỦY SẢN

01

1.003593.000.00.00.H04

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Trong 02 ngày làm việc

Trong 02 ngày làm việc

III. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

01

1.003486.000.00.00.H04

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Trong 07 ngày làm việc

Trong 07 ngày làm việc

02

1.003524.000.00.00.H04

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Trong 01 ngày làm việc

Trong 01 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình: 1.002338.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện  (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra.

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được Kiểm dịch viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Kiểm dịch viên động vật

01 giờ

Giấy chứng nhận kiểm dịch đã được ký

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 08 giờ làm việc (tương đương 01 ngày làm việc).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra.

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được Kiểm dịch viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Kiểm dịch viên động vật

0,5 ngày

Giấy chứng nhận kiểm dịch đã được ký

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 03 ngày làm việc.

2. Quy trình: 2.000873.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra.

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được Kiểm dịch viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Kiểm dịch viên động vật

01 giờ

Giấy chứng nhận kiểm dịch đã được ký

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 08 giờ làm việc (tương đương 01 ngày làm việc).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra.

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được Kiểm dịch viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Kiểm dịch viên động vật

0,5 ngày

Giấy chứng nhận kiểm dịch đã được ký

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 03 ngày làm việc

3. Quy trình: 1.001094.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM DỊCH ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT THỦY SẢN THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, THI ĐẤU THỂ THAO, BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT; SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra.

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được Kiểm dịch viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Kiểm dịch viên động vật

01 giờ

Giấy chứng nhận kiểm dịch đã được ký

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch đế trả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 01 ngày làm việc (tương đương 08 giờ làm việc).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Cán bộ tiếp nhận tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra.

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được Kiểm dịch viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC

Kiểm dịch viên động vật

0,5 ngày

Giấy chứng nhận kiểm dịch đã được ký

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0,5 ngày

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 03 ngày làm việc.

4. Quy trình: 1.003593.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Ban quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm tra thực tế tại tàu cá

Cán bộ tại Ban quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

08 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) và biên bản kiểm tra, được chuyển đến lãnh đạo Ban quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư lưu trữ, đóng dấu

Giám đốc Ban quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC đã được lãnh đạo ký duyệt; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định) được chuyển đến Bộ phận Văn thư.

Bước 4

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Văn thư Ban quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tại Ban quản lý Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

02 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 16 giờ làm việc (tương đương 02 ngày làm việc)

5. Quy trình: 1.003486.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM MUỐI NHẬP KHẨU

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp kiểm tra chặt

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Chế biến, Thương mại nông sản

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC)

Bước 3

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Cán bộ phòng Chế biến, Thương mại nông sản

04 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC đã được thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Chế biến, Thương mại nông sản

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định, ký tắt kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Chi cục

Trưởng phòng Chế biến, Thương mại nông sản

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC đã được thẩm định) được chuyển đến lãnh đạo Chi cục

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư đóng dấu

Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được lãnh đạo ký duyệt; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận Văn thư.

Bước 6

Cập nhật, đóng dấu chuyển kết quả cho cán bộ phòng Chế biến, Thương mại nông sản lưu trữ

Bộ phận Văn thư Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ phòng Chế biến, Thương mại nông sản

0,5 ngày

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 07 ngày làm việc

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

* Trường hợp kiểm tra thông thường

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Xử lý hồ sơ và phân công chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Chế biến, Thương mại nông sản

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trưởng phòng Chế biến, thương mại nông sản

Bước 3

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Phòng

Cán bộ phòng Chế biến, Thương mại nông sản

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC đã được thẩm định) được chuyển đến Trưởng phòng Chế biến, Thương mại nông sản

Bước 4

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định, ký tắt kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Chi cục

Trưởng phòng Chế biến, Thương mại nông sản

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm hồ sơ TTHC đã được thẩm định) được chuyển đến lãnh đạo Chi cục

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư đóng dấu

Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC đã được lãnh đạo ký duyệt; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận Văn thư.

Bước 6

Cập nhật, đóng dấu chuyển kết quả cho cán bộ phòng Chế biến, Thương mại nông sản lưu trữ

Bộ phận Văn thư Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC)

Bước 7

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ phòng Chế biến, Thương mại nông sản

02 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 24 giờ làm việc (tương đương 03 ngày làm việc).

6. Quy trình: 1.003524.000.00.00.H04

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

01 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện việc kiểm tra thực tế chất lượng sản phẩm

Cán bộ tiếp nhận tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

04 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC đã được thẩm định) và biên bản kiểm tra, được chuyển đến lãnh đạo Chi cục

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định, ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư lưu trữ, đóng dấu

Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

01 giờ

Kết quả giải quyết TTHC đã được lãnh đạo ký duyệt; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận Văn thư.

Bước 4

Cập nhật, đóng dấu chuyển kết quả cho cán bộ thực hiện việc kiểm dịch để trả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Văn thư Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

01 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo kết quả giải quyết TTHC)

Bước 5

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Cán bộ tiếp nhận tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

01 giờ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 08 giờ làm việc (tương đương 01 ngày làm việc).

Tổng số: 06 Quy trình nội bộ./.