Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trình số 167/TTr-STP ngày 14 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực phát luật.

Thời điểm xác định văn bản hết hiệu lực pháp luật được tính đến ngày 01/8/2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực pháp luật

  • Số hiệu: 1855/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/09/2010
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
  • Người ký: Nguyễn Đức Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/09/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản