Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2003-2005 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI PHÍ TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 3141/TCVG-HCSN ngày 01 tháng 9 năm 2003 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu loại II ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ như sau:

- Dự toán thu : 3.055,500 triệu đồng ;

- Dự toán chi : 5.755,500 triệu đồng ;

- Ngân sách cấp chi thường xuyên : 2.700 triệu đồng.

Điều2.- Dự toán thu chi và ngân sách cấp chi thường xuyên quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm (2003-2005).

Điều3.- Trong thời gian được giao tự chủ tài chính 3 năm (2003-2005) nếu có thay đổi nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự toán thu, chi so với quyết định giao, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ cùng Sở chủ quản và Sở Tài chánh-Vật giá xem xét, thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4   
- Bộ Tài chính    
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM-Ph)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân