Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 115/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết: 02 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (Phụ lục I kèm theo), 03 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã (Phụ lục II kèm theo) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT TH-CB, P. HCTC;
- Lưu: VT, KSTT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 1794/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

08 ngày làm việc

03 ngày

Bước 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi lại cho doanh nghiệp.

Quyết định số 1790/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

03 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,5 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0,5 ngày

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 giờ.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 giờ.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 giờ.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 giờ.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 giờ.

0,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc

03 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

Quyết định số 1790/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0,5 ngày

Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 giờ.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 giờ.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 giờ.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 giờ.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 giờ.

0,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

 

0,5 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Tổng cộng: 02 TTHC

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 1794/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc

05 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 01 ngày.

1.2. Niêm yết công khai: 02 ngày.

1.3. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 1,5 ngày.

1.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Chi cục Thuế cấp huyện: ½ ngày.

Quyết định số 1790/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

02 ngày

Bước 2. Chi cục Thuế cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện.

03 ngày

Bước 3. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 0,5 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,25 ngày

Bước 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

0,5 ngày

Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 giờ.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 01 giờ.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 giờ.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 01 giờ.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 giờ.

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 7. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

0,25 ngày

Bước 8. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã

2

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

09 ngày làm việc

04 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 01 ngày.

1.3. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện: ½ ngày.

Quyết định số 1790/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

02 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: 02 giờ.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 giờ.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 giờ.

0,25 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 giờ.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 giờ.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 giờ.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 02 giờ.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 giờ.

01 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

0,25 ngày

Bước 7. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã

3

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc

07 ngày

Bước 1. UBND cấp xã:

1.1. Công chức Văn hoá - Xã hội giải quyết: 2,5 ngày.

1.2. Niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: 02 ngày.

1.3. Lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt: 02 ngày.

1.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện: 0,5 ngày.

Quyết định số 1790/QĐ- UBND ngày 13/5/2020

02 ngày

Bước 2. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý: 02 giờ.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 giờ.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 0,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 giờ.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 0,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 giờ.

0,25 ngày

Bước 3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01 ngày

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp phân công thụ lý: 01 giờ.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 02 giờ.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 02 giờ.

2.4. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt kết quả thẩm định: 02 giờ.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 giờ.

01 ngày

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

0,25 ngày

Bước 7. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp xã

Tổng cộng: 03 TTHC