Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Càn cứ Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3029/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TT.PVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 77/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh)

1. Thủ tục “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Văn phòng Sở.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định xếp hạng, quyết định xếp lại hạng đơn vị sự nghiệp công lập, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Văn phòng Sở

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

48 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

2. Thủ tục “Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 3 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 2 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Dạy nghề.

2 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định đổi tên tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Dạy nghề

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

8 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

2 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

2 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

2 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

3. Thủ tục “Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp”

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Dạy nghề.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Quyết định chấm dứt đình chỉ liên kết đào tạo và cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Phòng Dạy nghề

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

88 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

4. Thủ tục “Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 3 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 2 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Dạy nghề.

2 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Dạy nghề

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

8 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành

2 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

2 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

2 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

5. Thủ tục “Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh”

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 15 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 5 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Dạy nghề.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định xếp hạng cơ sở dạy nghề, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Phòng Dạy nghề

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

88 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

6. Thủ tục “Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh”

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Quyết định dừng trợ giúp xã hội, ký số và chuyển Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

32 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

7. Thủ tục “Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Giấy chứng nhận thay đổi nội dung hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (cấp lại) đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Bảo trợ xã hội

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

8. Thủ tục “Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhˮ.

- Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Quyết định tiếp nhận người, ký số và chuyển Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Theo thỏa thuận

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

Theo thỏa thuận

9. Thủ tục “Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

32 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

10. Thủ tục “Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (gia hạn), ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Việc làm An toàn lao động

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

11. Thủ tục “Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (cấp lại), ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

12. Thủ tục “Đăng ký hợp đồng cá nhân”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cá nhân, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

13. Thủ tục “Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyˮ

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Công văn chấp thuận, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

14. Thủ tục “Khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nhận kết quả (có ký số), in ra, đóng dấu, trả kết quả;

- Đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về Sở để lưu trữ.

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

15. Thủ tục “Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

- Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (gia hạn), ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Phòng Lao động - TL - BHXH

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

128 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

160 giờ làm việc

16. Thủ tục “Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

- Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vu Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (cấp lại), ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Phòng Lao động - TL - BHXH

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

128 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

160 giờ làm việc

17. Thủ tục “Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”

- Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 10 ngày làm việc lại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Phòng Lao động - TL - BHXH

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

48 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

80 giờ làm việc

18. Thủ tục “Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động”

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 5 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 5 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Văn bản chấp thuận việc rút tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động, ký số và chuyển phòng chuyên môn (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Phòng Lao động - TL - BHXH

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

16 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

19. Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

- Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 15 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ký số và chuyển chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

88 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 làm việc

20. Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 7 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ký số và chuyển chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

32 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

21. Thủ tục “Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 7 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ký số và chuyển chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

32 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

22. Thủ tục “Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 7 ngày làm việc lại Sở Lao động - TBXH; 7 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ký số và chuyển chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (file ký số và file word).

8 giờ

Bước 3

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

32 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

23. Thủ tục “Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhânˮ

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó, 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - TBXH; 5 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TT.PVHCC)

- Kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng và chuyển hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

4 giờ

Bước 2

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

- Nghiên cứu, thẩm tra, thẩm định hồ sơ;

- Trao đổi, xin ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ký số và chuyển chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (file ký số và file word).

16 giờ

Bước 3

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Hoàn thiện dự thảo kết quả;

- Trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

128 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt, chuyển Văn thư ban hành.

4 giờ

Bước 5

Văn thư Sở

Vào sổ, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng.

4 giờ

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Lao động - TBXH tại TT.PVHCC

Nhận kết quả (có ký số), chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ của VP UBND tỉnh tại TT.PVHCC

4 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

160 giờ làm việc