Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1724/TTr-STC ngày 25 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Cao Bằng bao gồm: xe ô tô các loại.

Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định tại Điều này do UBND tỉnh xem xét khi cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 2. Giao Sở Tài chính là đơn vị thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điều 1, Quyết định này cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trực tiếp sử dụng tài sản Nhà nước thuộc danh mục mua sắm tập trung (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

Nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại Điều 70, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện mua sắm tài sản bằng nguồn vốn không thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 70, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, được khuyến khích áp dụng mua sắm tài sản theo phương thức tập trung tại Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách tổ chức thực hiện mua sắm tập trung và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công theo quy định.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng tài công theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Đối với danh mục mua sắm tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điều 1, Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; mua sắm tài sản sử dụng kinh phí thuộc cấp huyện, thành phố quản lý do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP; các CVNCTH;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH (HT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh