Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 176/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐANG CÔNG TÁC TẠI 22 XÃ VÙNG SÂU, VÙNG XA CỦA TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;
Thực hiện Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND7 ngày 15/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2005;
Được sự chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 57/HĐND ngày 27/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành điều chỉnh chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, gồm một số nội dung sau:

1. Chế độ phụ cấp ưu đãi:

a. Phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại xã An Bình, An Linh và An Thái thuộc huyện Phú Giáo: được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 70% lương theo ngạch bậc lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có).

b. Phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại 19 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 50% lương theo ngạch bậc lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có).

- Nhà giáo, cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được hưởng phụ cấp ưu đãi 35% lương theo ngạch bậc lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có).

2. Phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu:

- Phụ cấp thu hút: nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục từ địa phương khác (huyện khác, tỉnh khác) đến công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh được hưởng mức phụ cấp 70% lương theo ngạch bậc lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có). Thời gian được hưởng tối đa không quá 5 năm kể từ ngày đến công tác .

- Trợ cấp lần đầu: nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục từ địa phương khác (huyện khác, tỉnh khác) đến công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa theo tiêu chí của tỉnh được hưởng trợ cấp lần đầu là 3.000.000 đồng/người.

* Các chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu được nêu tại mục 1 và 2 Điều này, được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

3. Miễn học phí:

Đối với học sinh đang theo học tại các trường ở 22 xã vùng sâu, vùng xa được miễn học phí theo Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐND7 ngày 15/12/2004 và Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND7 ngày 29/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: từ năm học 2005 - 2006.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 286/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn