Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 và quy định của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới trong năm 2016

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN

CƠ QUAN SOẠN THẢO

DỰ KIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH

1

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

2

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

3

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý IV/2016

4

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

5

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

6

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về việc chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý I/2016

7

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

Quý II/2016

8

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách 2017-2020.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

9

Quyết định

Quyết định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách tỉnh đầu tư tại các dự án cấp nước bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Quý II/2016

10

Quyết định

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

11

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

12

Quyết định

Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III/2016

13

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2016

14

Quyết định

Quyết định ban hành Bộ đơn giá dùng chung hạ tầng viễn thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III/2016

15

Quyết định

Quyết định về việc Quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý I/2016

16

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2016

17

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh và quy định về thủ tục một cửa tại cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển.

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2016

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế năm 2016

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN

CƠ QUAN SOẠN THẢO

DỰ KIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH

1

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Sở Xây dựng

Quý II/2016

2

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 05/01/2014).

Sở Xây dựng

Quý III/2016

3

Quyết định

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý III/2016

4

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015).

Sở Xây dựng

Quý II/2016

5

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh).

Sở Xây dựng

Quý II/2016

6

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Sở Công thương

Quý I/2016

7

Quyết định

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sửa đổi Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

8

Quyết định

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 quy định về giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2016

9

Quyết định

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ

Quý II/2016

- Trong quá trình quản lý, điều hành, nếu có phát sinh và nhu cầu thực tế cần phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngoài Chương trình này, thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung sau.

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành được giao soạn thảo các văn bản tại Chương trình này có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo văn bản theo trình tự, thủ tục nêu tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đảm bảo thời gian đề ra trong Chương trình.

- Các văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản theo Kế hoạch xây dựng văn bản do các sở, ngành gửi nếu không quy định trong Chương trình này thì việc trình ký, ban hành vẫn thực hiện như trình ký, ban hành văn bản thông thường./.

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Dự kiến đưa vào Chương trình)

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN DỰ KIẾN BAN HÀNH

CHÚ THÍCH

1

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

2

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

3

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

4

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 05/01/2014).

Sở Xây dựng

Quý III/2016

Văn bản QPPL

5

Quyết định

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý III/2016

Văn bản QPPL

6

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015).

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

7

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh).

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

8

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý IV/2016

Văn bản QPPL

9

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

10

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

Văn bản QPPL

11

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về việc chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng

Quý I/2016

Văn bản QPPL

12

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

Quý II/2016

Văn bản QPPL

13

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách 2017-2020.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

Văn bản QPPL

14

Quyết định

Quyết định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách tỉnh đầu tư tại các dự án cấp nước bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Quý II/2016

Văn bản QPPL

15

Quyết định

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

Văn bản QPPL

16

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

Văn bản QPPL

17

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Sở Công thương

Quý I/2016

Văn bản QPPL

18

Quyết định

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sửa đổi Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

Văn bản QPPL

19

Quyết định

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 quy định về giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2016

Văn bản QPPL

20

Quyết định

Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III/2016

Văn bản QPPL

21

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2016

Văn bản QPPL

22

Quyết định

Quyết định ban hành Bộ đơn giá dùng chung hạ tầng viễn thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III/2016

Văn bản QPPL

23

Quyết định

Quyết định về việc Quy định mức trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I/2016

Văn bản QPPL

24

Quyết định

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ

Quý II/2016

Văn bản QPPL

25

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2016

Văn bản QPPL

26

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh và quy định về thủ tục một cửa tại cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển.

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2016

Văn bản QPPL

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Dự kiến không đưa vào Chương trình, ban hành dưới hình thức văn bản thông thường)

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN DỰ KIẾN BAN HÀNH

CHÚ THÍCH

1

Chỉ thị

Chỉ thị triển khai điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Sở Tài chính

Quý I/2016

Văn bản thông thường

2

Quyết định

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Sở Tài chính

Quý I/2016

Văn bản thông thường

3

Quyết định

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Sở Tài chính

Quý I/2016

Văn bản thông thường

4

Quyết định

Quyết định triển khai Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của HĐND tỉnh.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

Văn bản thông thường

5

Quyết định

Quyết định triển khai Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

Sở Tài chính

Quý IV/2016

Văn bản thông thường

6

Quyết định

Quyết định về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động taxi trong điều kiện tại Khánh Hòa số lượng phương tiện vượt quá quy hoạch đã ban hành.

Sở Giao thông vận tải

Quý I/2016

Văn bản thông thường

7

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý III/2016

Văn bản thông thường

8

Quyết định

Quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2016

Văn bản thông thường

9

Quyết định

Quyết định thành lập Đội ứng cứu mạng máy tính tỉnh Khánh Hòa và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II/2016

Văn bản thông thường

10

Chỉ thị

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa do căn cứ thực hiện thủ tục xin cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện là Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 đã được thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015).

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II/2016

Văn bản thông thường

11

Quyết định

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sở Xây dựng

Quý III/2016

Văn bản thông thường

12

Quyết định

Quyết định tổ chức lại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (thay thế Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Sở Xây dựng

Quý I/2016

Văn bản thông thường

13

Quyết định

Quyết định ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2016-2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

Văn bản thông thường

14

Quyết định

Quyết định về việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2016

Văn bản thông thường

15

Quyết định

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (điều chỉnh Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

Văn bản thông thường

16

Chỉ thị

Chỉ thị về hoạt động đo đạc và bản đồ - sử dụng tư liệu bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sửa đổi Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 19/02/2008).

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

Văn bản thông thường

17

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế về việc xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Sở Ngoại vụ

Quý I/2016

Văn bản thông thường

18

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Ngoại vụ

Quý II/2016

Văn bản thông thường