Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ HÀNG HÓA THC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn c Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 ca Chính ph sửa đi, bổ sung một s điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điu của Luật giá;

Căn c Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sa đi, b sung một số điều của Thông tư s 56/20/4/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại T trình số 1622/TTr-STC ngày 10/4/2020 và Công văn số 1800/STC-QLCSG ngày 20/4/2020 về b sung danh mục hàng hóa kê khai giá trên địa bàn tnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bsung một shàng hóa thực hiện kê khai giá trên địa bàn tnh Thanh Hóa, bao gm:

1. Khu trang y tế.

2. Dung dịch rửa tay sát khun.

3. Trang phục chống dịch dùng 01 lần.

4. Nhiệt kế hồng ngoại đo trán.

5. Găng tay y tế dùng 01 lần.

6. Cloramin B.

Điều 2. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lựa chọn và phê duyệt danh sách các tchức, cá nhân trên địa bàn kinh doanh mặt hàng tại Điu 1 thực hiện kê khai giá và tiếp nhận văn bn kê khai giá. Trong trường hợp mặt bằng giá có biến động mạnh do tác động của dịch bệnh, chđộng báo cáo S Tài chính tham mưu UBND tnh xem xét quyết định biện pháp bình n giá theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 05/5/2020.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các S, Trưng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Th trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TT T
nh ủy, TT ND tnh (để báo cáo);
- Đo
àn ĐBQH tnh Thanh Hóa báo cáo);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Ki
m tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- C
ông báo tnh Thanh Hóa;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu
: VT, KTTC. (thth)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng