Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1689/QĐ-UBND

 Huế, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KHAI THÁC GỖ DỰ PHÒNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tài chính tại Công văn số 389/TC-NNPTNT ngày 09 tháng 5 năm 2007 và Công văn số 1452/TC-NNPTNT ngày 28 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức khai thác gỗ dự phòng để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh là 1.670.000đồng/m3, trong đó :

1. Chi phí sản xuất trực tiếp: 1.350.000đồng/m3, gồm:

- Chi phí chuẩn bị sản xuất : 100.000 đồng/m3

- Chi phí sản xuất từ rừng ra bãi giao : 1.100.000 đồng/m3

- Chi phí sửa chữa đường sau khai thác : 100.000 đồng/m3

- Chi phí vệ sinh rừng sau khai thác : 50.000 đồng/m3

2. Chi phí cho bộ phận gián tiếp : 320.000 đồng/m3

(Chi phí lương, các khoản chi phí chung phục vụ công tác khai thác)

Điều 2. Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị được giao khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý