Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 79 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Văn hóa, Thể thao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP7.
MT06/CBTTHC 1C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

A

LĨNH VỰC VĂN HÓA

I

Di sản văn hóa

1

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

5

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

7

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

100 ngày làm việc

 

100 ngày làm việc

 

X

8

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

100 ngày làm việc

 

100 ngày làm việc

 

X

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

10

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

II

Điện ảnh

1

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến).

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

III

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

1

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

20 ngày làm việc đối với các công trình phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch thời hạn cấp phép.

 

20 ngày làm việc

5

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

 

10 ngày làm việc

7

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

10 ngày làm việc

8

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

9

Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

IV

Nghệ thuật biểu diễn

1

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương.

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

5

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

7

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

04 ngày làm việc

 

04 ngày làm việc

X

 

V

Văn hóa cơ sở

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

5

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

7

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

8

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

9

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

VI

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

1

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

02 ngày làm việc

 

02 ngày làm việc

X

 

Trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ngành khác thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc.

10 ngày làm việc

2

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

VII

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

1

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

45 ngày làm việc

 

45 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

X

 

VIII

Thư viện

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

X

 

IX

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

1

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

X

 

B.

LĨNH VỰC THỂ DỤC - THỂ THAO

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ.

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

17

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động, thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

18

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

19

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

20

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

21

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

22

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin.

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

23

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

C

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

6

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

9

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

10

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

11

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

12

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X