Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5126/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1732/TTr-SVHTTDL ngày 30/11/2016; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1413/STP-KSTTHC ngày 23/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 99 thủ tục hành chính mới ban hành; 102 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An (kèm theo 420 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - BTP;
- Cục công tác phía Nam - BTP;
- CT UBND t
nh;
- Phòng KSTTHC - Sở Tư pháp;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT. Oanh
QD_TTHC_SVHTTDL_T12

CHỦ TỊCH
Trn Văn Cần

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA SỞ  VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN

(Ban hành theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An.

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan giải quyết thực hiện

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA (58 thủ tục hành chính)

I

Lĩnh vực Di sản văn hóa (14 TTHC)

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sản văn hóa

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Di sản văn hóa

Chính phủ

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Di sản văn hóa

Chính phủ

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Di sản  văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Di sản  văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Di sản  văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Di sản  văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II

Lĩnh vực Điện ảnh (02 TTHC)

 

 

15

Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;  - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

III

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (07 TTHC)

 

 

17

Tiếp nhận thông báo tổ chức  thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật  

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

Mỹ thuật

Ủy ban nhân dân tỉnh

19

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm  mỹ thuật về danh nhân văn hóa,  anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mỹ thuật

Ủy ban nhân dân tỉnh

21

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mỹ thuật

Ủy ban nhân dân tỉnh

22

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Nhiếp ảnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

23

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

Nhiếp ảnh

Ủy ban nhân dân tỉnh

IV

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (07 TTHC)

 

 

24

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân tỉnh

26

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân tỉnh

27

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân tỉnh

28

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Nghệ thuật biểu diễn

Ủy ban nhân dân tỉnh

V

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (09 TTHC)

 

 

31

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke  

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

32

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh

34

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

36

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh

37

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh

38

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

39

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

VI

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (02 TTHC)

 

 

40

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

41

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VII

Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (03 TTHC)

 

 

42

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

43

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VIII

Lĩnh vực Thư viện (01 TTHC)

 

 

45

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Thư viện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

IX

Lĩnh vực Gia đình (12 TTHC)

 

 

46

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

47

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

48

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

49

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

50

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

51

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

52

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

53

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

54

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

55

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

56

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

57

Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Ủy ban nhân dân tỉnh

X

Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (01 TTHC)

 

 

58

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

B. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO (22 thủ tục hành chính)

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanhcủa doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

78

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

79

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thể dục, thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh

80

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thể dục, thể thao

Uỷ ban nhân dân tỉnh

81

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Thể dục, thể thao

Uỷ ban nhân dân tỉnh

82

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Thể dục, thể thao

Uỷ ban nhân dân tỉnh

C. LĨNH VỰC DU LỊCH (17 thủ tục hành chính)

I

Lĩnh vực Lữ hành

 

 

83

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

84

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

85

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;  b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

86

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

87

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

88

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

89

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

90

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

91

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

92

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II

Lĩnh vực Khách sạn

 

 

93

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

94

Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

95

Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

96

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

97

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

98

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

99

 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An (102 thủ tục hành chính)

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

I. Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (11)

 

1

T-LAN-

258015-TT

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

2

T-LAN-

258016-TT

Cấp giấy phép cho các đối tượng thuộc tỉnh mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật tại địa phương

Như trên

3

T-LAN-

258018-TT

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc tỉnh ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

Như trên

4

T-LAN-

258020-TT

Cấp giấy phép trình diễn thời trang

Như trên

5

T-LAN-

258021-TT

Cấp giấy phép cho cho các đối tượng thuộc tỉnh mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào trình diễn thời trang tại địa phương

Như trên

6

T-LAN-

258025-TT

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài trình diễn thời trang

Như trên

77

T-LAN-

230763-TT

Thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật

Như trên

88

T-LAN-

230766-TT

Thông báo nội dung trình diễn thời trang

Như trên

99

T-LAN-

258036-TT

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Như trên

110

T-LAN-

258039-TT

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Như trên

111

T-LAN-

286501-TT

Phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập khẩu

Như trên

II. Lĩnh vực Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động (06)

 

11

T-LAN-

230769-TT

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Như trên

22

T-LAN-

213053-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm. 

Như trên

33

T-LAN-

218253-TT

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Như trên

44

T-LAN-

218254-TT

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

Như trên

55

T-LAN-

191428-TT

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội.

Như trên

66

T-LAN-

286502-TT

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Như trên

III. Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm (10)

 

11

T-LAN-

246627-TT

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

Như trên

22

T-LAN-

257987-TT

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Như trên

33

T-LAN-

246628-TT

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

Như trên

44

T-LAN-

257994-TT

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Như trên

55

T-LAN-

258001-TT

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

Như trên

66

T-LAN-

246629-TT

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh

Như trên

77

T-LAN-

246630-TT

Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

Như trên

88

T-LAN-

258003-TT

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Như trên

99

T-LAN-

258005-TT

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Như trên

110

T-LAN-

286503-TT

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Như trên

IV. Lĩnh vực Di sản văn hóa (24)

 

11

T-LAN-

191449-TT

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

Như trên

22

T-LAN-

191458- TT

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng.

Như trên

33

T-LAN-

274931-TT

Cấp quyết định xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh

Như trên

44

T-LAN-

274936-TT

Cấp quyết định xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh

Như trên

55

T-LAN-

274946-TT

Cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân)

Như trên

66

T-LAN-

275052-TT

Cấp quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Như trên

77

T-LAN-

191461-TT

Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp.

Như trên

88

T-LAN-

221479-TT

Phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và đồ án quy hoạch di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Như trên

99

T-LAN-

221480-TT

Điều chỉnh phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và đồ án quy hoạch di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như trên

110

T-LAN-

275064-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Như trên

111

T-LAN-

012002-TT

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.

Như trên

112

T-LAN-

011902-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Như trên

113

T-LAN-

198629-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.

Như trên

114

T-LAN-

198629-TT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.

Như trên

115

T-LAN-

221481-TT

Phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ di tích hoặcphê duyệt dự án tu bổ di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Như trên

116

T-LAN-

221482-TT

Điều chỉnh phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ di tích hoặc phê duyệt dự án tu bổ di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Như trên

117

T-LAN-

246625-TT

Phê duyệt chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như trên

118

T-LAN-

246626-TT

Điều chỉnh phê duyệt chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Như trên

119

T-LAN-

246631-TT

Thẩm định thiết kế tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh

Như trên

220

T-LAN-

246632-TT

Điều chỉnh thiết kế tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh

Như trên

221

T-LAN-

246633-TT

Phê duyệt báo cáo tu sửa cấp thiết di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Như trên

222

T-LAN-

246634-TT

Gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể vào bảo tàng công lập

Như trên

223

T-LAN-

246635-TT

Gửi di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia vào bảo tàng công lập

Như trên

224

T-LAN-

246636-TT

Giao trả tài liệu, hiện vật (tư liệu di sản văn hóa phi vật thể; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) đã gửi vào bảo tàng công lập

Như trên

V. Lĩnh vực Điện ảnh (03)

 

11

T-LAN-

012285-TT

Cấp giấy phép lưu hành  phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa.

Như trên

22

T-LAN-

286504-TT

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Như trên

33

T-LAN-

286505-TT

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Như trên

VI. Lĩnh vực Thư viện (03)

 

11

T-LAN-

014860-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện

Như trên

22

T-LAN-

191486-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện (hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng).

Như trên

33

T-LAN-

246637-TT

Cấp quyết định phê duyệt đề án thanh lọc tài liệu thư viện

Như trên

VII. Lĩnh vực Quảng cáo (05)

 

11

T-LAN-

258042-TT

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 

Như trên

22

T-LAN-

258007-TT

Tiếp nhận thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo

Như trên

33

T-LAN-

275066-TT

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Như trên

44

T-LAN-

275068-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Như trên

55

T-LAN-

275070-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Như trên

VIII. Lĩnh vực Thể thao (23)

 

11

T-LAN-

012446-TT

Cấp giấy phép tổ chức các giải thể thao

Như trên

22

T-LAN-

274921-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Như trên

33

T-LAN-

012422-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Như trên

44

T-LAN-

012375-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

Như trên

55

T-LAN-

275072-TT

Cấp quyết định công nhận ban vận động thành lập Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh

Như trên

66

T-LAN-

198639-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker.

Như trên

77

T-LAN-

198640-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoat động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.

Như trên

88

T-LAN-

198641-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh  hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

Như trên

99

T-LAN-

198643-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.

Như trên

110

T-LAN-

198644-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh  hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

Như trên

111

T-LAN-

198645-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam.

Như trên

112

T-LAN-

198646-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

Như trên

113

T-LAN-

198647-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

Như trên

114

T-LAN-

213062-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Như trên

115

T-LAN-

213063-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh

Như trên

116

T-LAN-

213064-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh  hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Như trên

117

T-LAN-

232719-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Như trên

118

T-LAN-

232720-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Như trên

119

T-LAN-

232721-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Như trên

220

T-LAN-

232722-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Như trên

221

T-LAN-

232724-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Như trên

222

T-LAN-

232725-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Như trên

223

T-LAN-

274924-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Như trên

IX. Lĩnh vực Du lịch (17)

 

11

T-LAN-

227779-TT

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Như trên

22

T-LAN-

227780-TT

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Như trên

33

T-LAN-

227781-TT

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi, trụ sở, nội dung hoạt động

Như trên

44

T-LAN-

227782-TT

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ

Như trên

55

T-LAN-

227783-TT

Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Như trên

66

T-LAN-

227784-TT

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Như trên

77

T-LAN-

227786-TT

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Như trên

88

T-LAN-

227787-TT

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Như trên

99

T-LAN-

227788-TT

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Như trên

110

T-LAN-

213056-TT

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (GCN TMVDL).

Như trên

111

T-LAN-

227789-TT

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Như trên

112

T-LAN-

227790-TT

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Như trên

113

T-LAN-

227791-TT

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Như trên

114

T-LAN-

227792-TT

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Như trên

115

T-LAN-

227793-TT

Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Như trên

116

T-LAN-

227795-TT

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Như trên

117

T-LAN-

227796-TT

Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Như trên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN