Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 08/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quyền của người khuyết tật;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quyền bình đẳng của người khuyết tật trước pháp luật;

- Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúp khi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012;

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý phải cụ thể, mang tính khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật và tình hình thực tế, điều kiện, khả năng của tỉnh; kịp thời triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khiếm thị khiếm thính, khiếm khuyết vận động…..).

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

b. Hoạt động 2: Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật tại trụ sở Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm. Bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu. Đối với người khuyết tật về nghe, nói đến Trung tâm và các Chi nhánh TGPL yêu cầu được trợ giúp pháp lý, trong trường hợp này thuê người phiên dịch để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

c. Hoạt động 3: Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a) Hoạt động 1: Xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý), thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (ít nhất 01 lần/năm).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b. Hoạt động 2: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý III năm 2016.

3. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình,…) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (tổ chức chương trình gặp gỡ khách mời trên đài phát thanh, truyền hình để nói chuyện chuyên đề, trao đổi về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; đăng tải thông tin nội dung một số vụ việc trợ giúp pháp lý điển hình cho người khuyết tật trên báo, đài phát thanh, truyền hình…).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông: Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2016.

b. Hoạt động 2: Tiếp tục biên soạn và phát hành sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số), các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp những vướng mắc pháp luật mà người khuyết tật thường gặp trong cuộc sống hàng ngày ở cơ sở.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước căn cứ nhu cầu cụ thể của địa phương để biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về các chính sách đặc thù đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2016.

c. Hoạt động 3: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề,…).

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tham mưu giúp Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III đến Quý IV năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đã được phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định hoặc khi có yêu cầu;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, số lượng người khuyết tật trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật. Đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu lực cho người khuyết tật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực phiên dịch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại các trường học của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng dự toán, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

5. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật có liên quan; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh (đặt tại các xã, phường, thị trấn) và bản tin, tờ gấp pháp luật;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể cấp huyện; UBND cấp xã phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống tại địa phương.

7. Các cơ quan tiến hành tố tụng

Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật nói riêng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý nói chung.

8. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2016 sát với nhu cầu, tình hình thực tế ở địa phương và đặc thù của người khuyết tật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

9. Đoàn luật sư, Hội Luật gia tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này.

10. Các tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

- Chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh hoạt, học tập và làm việc trong tổ chức của mình;

- Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người khuyết tật trong tổ chức mình; giới thiệu họ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm để được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu./.