Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 06/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

1. Nhóm 1: Tình hình địa phương

- Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư.

- Tiêu chí 2: Phù hợp với kế hoạch giáo dục của địa phương.

2. Nhóm 2: Truyền thống văn hóa, nếp sống

- Tiêu chí 1: Khách quan, đa chiều, không thành kiến, kỳ thị.

- Tiêu chí 2: Sinh động và gần gũi với cuộc sống cộng đồng.

3. Nhóm 3: Điều kiện dạy học

- Tiêu chí 1: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học.

- Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của địa phương.

4. Nhóm 4: Ngữ liệu

- Tiêu chí 1: Tính chính xác các thông tin, số liệu.

- Tiêu chí 2: Đơn giản, dễ hiểu.

- Tiêu chí 3: Nội dung được sắp xếp một cách khoa học.

- Tiêu chí 4: Sự kết nối hợp lý giữa các môn học.

- Tiêu chí 5: Độ khó, độ phức tạp phù hợp với trình độ học sinh.

- Tiêu chí 6: Cân bằng giữa độ sâu và độ rộng của kiến thức.

- Tiêu chí 7: Diễn đạt mạch lạc, trong sáng và chính xác.

- Tiêu chí 8: Từ ngữ quen thuộc, có giải thích các từ mới, khó hiểu.

- Tiêu chí 9: Thuận lợi trong quá trình sử dụng (đọc, tra cứu, lưu giữ…).

- Tiêu chí 10: Có chỉ dẫn đến các nguồn tham khảo và các hoạt động bổ sung.

- Tiêu chí 11: Các minh họa thích hợp và giúp ích cho việc học.

- Tiêu chí 12: Cấu trúc thích hợp (số tập, chương, phần, chủ đề).

- Tiêu chí 13: Tạo cảm hứng, động lực học tập cho học sinh.

- Tiêu chí 14: Khuyến khích học sinh quan sát, suy nghĩ, vận dụng.

- Tiêu chí 15: Thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tại nhà; học sinh tự tìm hiểu, tự học.

5. Nhóm 5: Phương pháp dạy học

- Tiêu chí 1: Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Tiêu chí 2: Phù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh.

- Tiêu chí 3: Thể hiện công cụ để đánh giá kiến thức và kỹ năng học được.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí ban hành tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu