Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 1623/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 104/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Công văn số 1587/CP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung năm 2004 và cơ quan chủ trì thực hiện theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm thực hiện chương trình được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu qủa và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia chương trình được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan chủ trì chương trình và Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2004/QĐ-BTM ngày 05/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Đơn vị: Triệu đồng

Số thứ tự

Cơ quan chủ trì

Chương trình

Thời gian triển khai

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (dự kiến)

Phần hỗ trợ của Nhà nước (dự kiến)

Phần đóng góp của doanh nghiệp (dự kiến)

1

Cục Xúc tiến thương mại

Khảo sát thị trường cộng hoà Nam Phi để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Quý IV/2004

Cộng hoà Nam Phi

814,99

535,07

279,92

2

Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng

Hội chợ Thương mại Việt Bắc – 2004

12/2004

Thái Nguyên

4.400,00

2.200,00

2.200.00

3

Hiệp hội Chè Việt Nam

Tham gia Festival chè O-cha Nhật Bản, kết hợp với khảo sát thị trường Nhật Bản

31/10 – 9/11/2004

Shizuoka, Nhật Bản

823,52

411,76

411,76