Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
BỘ THƯƠNG MẠI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 0962/2005/QĐ-BTM Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CH­ƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN TH­ƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Th­ương mại;
Căn cứ Quyết định số 0104/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Th­ương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý ch­ương trình xúc tiên th­ương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các Ch­ương trình xúc tiến th­ương mại trọng điểm quốc gia 2005;
Căn cứ Công văn số 659/CV-BNN-KH ngày 28 tháng 03 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xem xét, phê duyệt đề án xúc tiến th­ương mại của Trung tâm Tiếp thị Triển lãm nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Th­ương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ch­ương trình xúc tiến th­ương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 của Trung tâm Tiếp thị - Triển lãm nông nghiệp và PTNT theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trung tâm Tiếp thị - Triển lãm nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đề án được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Tiếp thị - Triển lãm nông nghiệp và PTNT và Cục trưởng Cục Xúc tiến Th­ương mại thuộc Bộ Th­ương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0962/2005/QĐ-BTM ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Đơn vị: triệu đồng

Số thứ tự

Chương trình

Thời gian triển khai

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (dự kiến)

Phần hỗ trợ của Nhà nước (dự kiến)

Phần đóng góp của DN (dự kiến)

Ghi chú

1

Tập huấn nâng cao kiến thức về xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu hàng nông sản.

4, 6, 8, 10/2005

Bắc Ninh, Nam Định, Lâm Đồng, Tiền Giang

320,00

160,00

160,00

 

2

Tham gia triển lãm thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ 2005, và khảo sát thị trường Mỹ.

30/9 – 9/10/2005

Washington – Hoa Kỳ

2.019,55

1.149,23

870,32

Hỗ trợ 50% chi phí tổ chức hội thảo

3

Tham gia hội chợ triển lãm quốc tế nông, công nghiệp “mùa thu vàng” và khảo sát thị trường Nga.

8 – 17/10/2005

Moscow

1.827,66

1.028,18

799,48

Hỗ trợ 50% chi phí tổ chức hội thảo