Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1606/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 12/7/2016 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1728/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/8/2016 về việc thẩm định dự toán chi phí lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030, với nội dung sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Quảng Ngãi.

3. Giá trị dự toán: 3.274.439.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm bảy mươi bn triệu, bốn trăm ba mươi chín ngàn đồng); trong đó:

- Chi phí lập đồ án quy hoạch: 2.767.369.000 đồng

- Chi phí khác: 507.070.000 đồng

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm:

- Nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Thực hiện nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1728/SXD-KTKHXD&HT ngày 04/8/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc404

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng