Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 274/TTr-CAT ngày 12 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Sơn La; Đài PT-TT tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, NC, ĐH50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ, cơ chế thông tin; cơ quan chỉ huy, điều hành; cơ chế phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và UBND các huyện thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, các Sở, Ban, Ngành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác CNCH trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) (bao gồm lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; lực lượng dân phòng; lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH); các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến công tác CNCH trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Phạm vi tổ chức cứu nạn, cứu hộ

1. Tổ chức thực hiện CNCH đối với các tình huống sự cố tai nạn theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La (các sự cố, tai nạn quy định tại Khoản 1 Điều này là các sự cố, tai nạn chưa đến mức quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn).

2. Trường hợp thông tin về sự cố, tai nạn không thuộc các tình huống cơ bản quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vượt quá khả năng xử lý thì phải báo cáo ngay cho lực lượng CNCH của Bộ, Ngành liên quan và Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La. Khi sự cố mang tính thảm họa thì phải báo ngay cho Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để được chỉ đạo xử lý kịp thời và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức cứu nạn, cứu hộ

1. Công tác CNCH là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; phải được tiến hành chủ động, kịp thời và phù hợp với diễn biến tình hình thực tế tình huống diễn ra, theo phương châm 04 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”. Huy động, trưng dụng mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động CNCH và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người bị nạn.

2. Khi thực hiện CNCH phải đảm bảo an toàn đối với người, phương tiện tham gia CNCH và người bị nạn, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

3. Chủ động xây dựng các phương án CNCH, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thích ứng cho hoạt động CNCH theo từng tình huống cơ bản được quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và phải phù hợp theo từng địa bàn, khu vực xảy ra sự cố, tai nạn.

4. Đảm bảo sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện trong suốt quá trình tổ chức thực hiện công tác CNCH.

5. Trong mọi trường hợp sự cố, tai nạn xảy ra thì người chỉ huy cao nhất tổ chức CNCH tại hiện trường được quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

Chương II

CƠ CHẾ THÔNG TIN CỨU NẠN, CỨU HỘ; CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY, ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 5. Cơ chế thông tin cứu nạn, cứu hộ

1. Lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, chính quyền địa phương, cơ quan Công an, quân sự nơi xảy ra sự cố, tai nạn khi nhận được tin báo có sự cố, tai nạn cần CNCH thì phải tiếp nhận và xử lý thông tin CNCH; đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

2. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các thông tin sự cố, tai nạn và các yêu cầu về CNCH 24/24h trong ngày.

Điều 6. Cơ quan chỉ đạo và chỉ huy, điều hành tổ chức CNCH trong một số tình huống cơ bản

1. Có người bị nạn trong sự cố cháy, nổ ở khu dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở khác

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La;

- Cơ quan chỉ huy: Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Công thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Sơn La.

b) Cấp huyện

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố;

- Cơ quan chỉ huy: Công an các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, các Đồn biên phòng ở khu vực biên giới và các ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Công an, Quân đội, y tế, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang, máy bơm, máy hút khói, xe cấp cứu, các phương tiện thoát nạn, thiết bị CNCH và các phương tiện khác.

2. Có người bị nạn trên sông, suối, ao hồ, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La;

- Cơ quan chỉ huy: Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố;

- Cơ quan chỉ huy: Công an các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, các Đồn biên phòng ở khu vực biên giới và các ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xe cấp cứu, xe CNCH, ca nô, xuồng, tàu thủy, các thiết bị lặn, phao cứu sinh, thiết bị y tế...

3. Có người bị nạn trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cấy cối

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La

- Cơ quan chỉ huy: Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Điện lực Sơn La, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố;

- Cơ quan chỉ huy: Công an các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, các Đồn biên phòng ở khu vực biên giới và các ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Công an, Quân đội, y tế, Hội chữ thập đỏ, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xe cẩu, xe CNCH, xe thang, xe nâng, máy xúc, máy cưa, các thiết bị CNCH và các phương tiện khác.

4. Có người mắc kẹt trong các phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chỉ đạo: Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La;

- Cơ quan chỉ huy: Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện

- Cơ quan chỉ đạo: Ban An toàn Giao thông huyện, thành phố;

- Cơ quan chỉ huy: Công an các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, các Đồn biên phòng ở khu vực biên giới và các ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã

- Cơ quan chỉ đạo: Ban An toàn Giao thông các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xe cấp cứu, xe cẩu, xe CNCH, xe nâng, ca nô, phao cứu sinh, các thiết bị CNCH và các phương tiện khác.

5. Có người mắc kẹt trong nhà, trong thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, trong hang, hầm, công trình ngầm.

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La;

- Cơ quan chỉ huy: Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công thương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Cấp huyện

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố;

- Cơ quan chỉ huy: Công an các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, các Đồn biên phòng ở khu vực biên giới và các ban, ngành liên quan.

c) Cấp xã

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan chỉ huy: Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan.

d) Lực lượng tham gia CNCH: Công an, Quân đội, y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng, dân quân tự vệ.

e) Phương tiện, trang thiết bị: Xe cẩu, xe CNCH, xe thang, xe nâng, máy xúc, các thiết bị CNCH và các phương tiện khác.

Điều 7. Cơ chế phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ

1. Khi sự cố, tai nạn xảy ra ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm điều hành, chỉ huy và tổ chức thực hiện CNCH ban đầu; đồng thời phải báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114 để kịp thời chi viện ứng cứu.

2. Lực lượng PCCC&CNCH của các Sở, Ban, Ngành, địa phương; lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra cần CNCH thuộc địa bàn quản lý phải khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức CNCH hoặc khi có yêu cầu tham gia CNCH ở địa bàn khác thì nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người chỉ huy CNCH.

3. Lực lượng Công an nhân dân

- Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra cần CNCH phải triển khai ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức CNCH và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy CNCH. Trường hợp thông tin về sự cố, tai nạn không thuộc các tình huống cơ bản quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vượt quá khả năng xử lý thì phải báo cáo ngay cho Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La để xin ý kiến chỉ đạo;

- Lực lượng Cảnh sát giao thông khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn đối với các phương tiện giao thông thì khẩn trương triển khai ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Trường hợp xảy ra các tình huống sự cố, tai nạn cần CNCH thì báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến để xử lý và tham gia thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chỉ huy CNCH;

- Các đơn vị khác thuộc lực lượng Công an khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý của mình thì khẩn trương đến hiện trường để triển khai CNCH, đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH biết để kịp thời xử lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy CNCH.

4. Lực lượng Quân đội nhân dân: Lực lượng Quân đội khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra cần CNCH thuộc địa bàn quản lý phải khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức CNCH hoặc khi có yêu cầu tham gia CNCH ở địa bàn khác thì nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người chỉ huy CNCH. Đồng thời phải báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114 để kịp thời chi viện ứng cứu.

Chương III

CƠ CHẾ THƯỜNG TRỰC, CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 8. Cơ chế thường trực

1. Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin và các yêu cầu về CNCH; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ CNCH khi có sự cố, tai nạn xảy ra thuộc địa bàn quản lý.

2. Đối với lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành thì số lượng người trực cứu nạn, cứu hộ do người đứng đầu cơ sở quyết định nhưng phải bảo đảm các vị trí trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, điều khiển phương tiện và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

3. Đối với lực lượng dân phòng, trường hợp được huy động trực cứu nạn, cứu hộ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng người trực.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

1. Việc thông tin liên lạc giữa Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các sở, ban, ngành được thực hiện bằng hệ thống thông tin vô tuyến, hữu tuyến và từng bước hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Các thông tin liên quan đến sự cố, tai nạn và hoạt động CNCH thuộc phạm vi cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó phải báo cáo ngay bằng điện thoại và không quá 24 giờ báo cáo bằng văn bản cho Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

3. Việc thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng về sự cố, tai nạn và kết quả CNCH phải đảm bảo sự thống nhất và do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC CẤP TRONG TỔ CHỨC CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các cấp

1. Công an tỉnh

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: (1) Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và chủ trì tổ chức CNCH theo các tình huống cơ bản được quy định tại Điều Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; (2) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực tập phương án CNCH theo các tình huống cơ bản có nhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra (kèm theo 05 phương án CNCH cơ bản); (3) Phối hợp các ngành liên quan tổ chức điều tra xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn, sự cố; tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động CNCH, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa các sự cố, tai nạn có thể xảy ra;

- Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và các đơn vị trực thuộc lực lượng công an theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ CNCH, giữ gìn ANTT trong quá trình tổ chức CNCH; phản công, bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị luôn chủ động sẵn sàng ứng phó, tham gia CNCH kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra các tai nạn, sự cố. Đối với những trường hợp vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố, tai nạn; bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia CNCH, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm theo nhiệm vụ dược phân công của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Giao thông Vận tải

- Quy hoạch hệ thống, mạng lưới giao thông phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các địa bàn có Chợ, Trung tâm thương mại, các nhà máy lớn, khu công nghiệp, khu dân cư, nơi tập trung đông người,...;

- Xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng huy động tại các địa bàn, khu vực trọng điểm có khả năng xảy ra sự cố, tai nạn giao thông để chủ động tổ chức CNCH trong phạm vi địa bàn quản lý; huy động lực lượng, phương tiện tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

4. Sở Y tế

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu khi tổ chức cứu nạn, cứu hộ;

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh có phương án bố trí đội ngũ y, bác sỹ; chuẩn bị trang thiết bị y tế, cơ số thuốc kịp thời cấp cứu, điều trị, chuyển thương các nạn nhân do sự cố, tai nạn khi được điều động.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức CNCH trong phạm vi quản lý đối với các tình huống quy định tại Khoản 2,3 Điều 6 Quy chế này; huy động lực lượng, phương tiện tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

6. Sở Xây dựng; Sở Công thương: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các tình huống quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 5, Điều 6 Quy chế này thuộc địa bàn quản lý; tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các tình huống quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy chế này thuộc địa bàn quản lý; tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền;

- Chỉ đạo các khu du lịch, nơi vui chơi giải trí thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, xây dựng nội quy, cảnh báo..., đồng thời phải có phương án CNCH tại chỗ khi có vụ việc xảy ra.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh; Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở tài chính và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia CNCH theo quy định.

9. Sở thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về giải pháp ngăn ngừa các sự cố có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn kiến thức, các kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong các chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa.

11. Sở Ngoại vụ: Vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

12. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh về thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

13. Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn các cấp, các ngành tăng cường ứng dụng các khoa học kỹ thuật trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

14. Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh: Cân đối ngân sách, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động cứu nạn, cứu hộ cho UBND các cấp và nguồn kinh phí cho triển khai xây dựng các mô hình cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ kinh phí hợp lý cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh trong đầu tư trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ và điều kiện làm việc thường xuyên.

15. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La

- Phối hợp các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức huy động lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong địa bàn các khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các tai nạn, sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản lý;

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền về công tác CNCH cho các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

16. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cứu nạn trong các vụ cháy, sự cố sụp đổ công trình. Tham gia diễn tập cũng như xử lý tình huống cháy, nổ, CNCH; hỗ trợ khắc phục hậu quả các sự cố cháy, nổ, thiên tai gây ra; sẵn sàng tham gia sơ cấp cứu nạn nhân trước khi đưa đến các cơ sở y tế, bệnh viện; phối hợp huy động lực lượng tham gia CNCH khi có yêu cầu.

17. Công ty điện lực Sơn La: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức CNCH trong phạm vi quản lý đối với các tình huống quy định tại Khoản 1,3 Điều 6 Quy chế này; huy động lực lượng, phương tiện tham gia CNCH đối với các tai nạn, sự cố khác theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.

18. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Xây dựng các trang, tin, bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứu hộ; kiến thức, kỹ năng xử lý đối với một số tình huống, sự cố xảy ra.

19. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh: Tổ chức lực lượng, trang bị đầy đủ phương tiện thực hiện nhiệm vụ CNCH ban đầu đối với các sự cố, tai nạn xảy ra tại đơn vị và thuộc địa bàn quản lý; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơn vị mình tham gia CNCH khi có yêu cầu.

20. UBND các huyện, thành phố

- Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về tai nạn, sự cố (có thể xảy ra trên địa bàn) để nhân dân biết và phòng tránh;

- Xây dựng phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ CNCH và khắc phục hậu quả các sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi địa bàn quản lý;

- Chỉ đạo các ban, ngành xây dựng và tổ chức thực tập phương án CNCH theo các tình huống cơ bản có nhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra trên địa bàn. Trong phương án CNCH cần phải phát huy tối đa nguồn lực (lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hậu cần) có thể huy động và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo về số lượng và chất lượng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ CNCH đối với các tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn quản lý và tham gia CNCH ở địa bàn khác khi có yêu cầu; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề xuất cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục;

- Đầu tư ngân sách cho hoạt động CNCH; trang bị phương tiện, thiết bị CNCH cần thiết, phù hợp cho các lực lượng làm nhiệm vụ CNCH của địa phương;

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác CNCH tại địa phương.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này được khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.

2. Tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Quy chế này, cản trở các hoạt động CNCH hoặc lợi dụng công tác CNCH để xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh Sơn La) để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn thực hiện. Định kỳ hàng năm (vào ngày 05/12) báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh Sơn La theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế này. Được quyền điều động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia CNCH. Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác CNCH của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh (vào 15/12 hàng năm)./.