Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/KH-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.

Thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (gọi tắt là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP đến các cấp, ngành, Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của mọi người trong công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

2. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về CNCH, trong đó cần cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ được quy định trong Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và triển khai công tác CNCH của các lực lượng chức năng; kịp thời phát hiện loại trừ các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự cố, tai nạn.

3. Lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) phát huy vai trò nòng cốt trong công tác CNCH; nắm chắc các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác CNCH; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin và triển khai thực hiện công tác CNCH đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

4. Việc tổ chức triển khai thực hiện được tiến hành thường xuyên, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Củng cố, kiện toàn và xây dựng lực lượng PCCC làm công tác cứu nạn, cứu hộ1 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về CNCH trong tình hình mới; chú trọng đầu tư mua sắm mới, nâng cấp các trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ công tác CNCH; tổ chức tập huấn nghiệp vụ CNCH cho các đối tượng theo quy định của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập thành thục các phương án CNCH tại địa phương, đơn vị mình.

3. Kiểm tra, rà soát nắm chắc các điều kiện, nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và của toàn tỉnh trong huy động tham gia công tác CNCH đảm bảo hiệu quả, đồng thời làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đầu tư phát triển, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác này theo định hướng phát triển của tỉnh.

4. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về CNCH và tổ chức triển khai công tác CNCH khi có yêu cầu, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn, sự cố gây ra; có phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác CNCH khi cần thiết.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ CNCH theo đúng quy định của pháp luật; phải đảm bảo thống nhất giữa các lực lượng trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ CNCH.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Công an tỉnh:

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CNCH theo quy định; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin về các sự cố, tai nạn, đảm bảo lực lượng thường trực và triển khai công tác CNCH khi có yêu cầu; tổ chức tập huấn, huấn luyện công tác CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời xây dựng và diễn tập thành thục các phương án CNCH; tiếp tục hoàn thiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác CNCH; định kỳ tổ chức huấn luyện, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác CNCH theo chức năng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức và các biện pháp, kỹ năng CNCH, trong đó phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết về đầu mối tiếp nhận thông tin và thực hiện công tác CNCH khi có yêu cầu; khảo sát, thống kê các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác CNCH của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh và có phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác CNCH khi cần thiết; lập dự trù kinh phí hỗ trợ mua sắm phương tiện PCCC và CNCH, chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ CNCH.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; những thông tin, kiến thức về CNCH đến các tầng lớp Nhân dân.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên qua triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ vào các Đề án, Dự án, quyết định đã được duyệt, có kế hoạch phân bổ kinh phí đầu tư cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thực hiện theo tiến độ trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính: Cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn thuộc phạm vi quản lý theo quy định và phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm; phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang bị, phương tiện PCCC và CNCH, xây dựng doanh trại các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH.

6. Sở Giao thông vận tải: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, trong đó nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nhằm giảm đến mức thấp nhất các sự cố gây tai nạn giao thông; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác CNCH trong lĩnh vực giao thông vận tải.

7. Sở Xây dựng: Làm tốt công tác tổ chức quy hoạnh xây dựng đường ống cấp nước chữa cháy đô thị đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đưa nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNCH lồng ghép vào chương trình giảng dạy môn thể dục, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

9. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế tham gia công tác CNCH khi có yêu cầu.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn lại các Đội dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành trên địa bàn quản lý; bố trí kinh phí từ ngân sách của địa phương để hỗ trợ các cơ sở trang bị phương tiện phục vụ công tác CNCH và thực hiện chế độ chính sách cho các lực lượng làm công tác này theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác CNCH, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH định kỳ cho lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở để đảm bảo các lực lượng này hoạt động hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và căn cứ nội dung tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong từng giai đoạn để đạt được mục tiêu đề ra.

2. Định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện và thông tin đến Công an tỉnh (qua Phòng PC66) để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục 66 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 1 Cảnh sát PCCC, PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, dân phòng.