Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND-HC ngày 26/11/2018 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV;

Xét Công văn số 166/SCT-QLCN ngày 06/02/2020 của Sở Công Thương về việc đề nghị ban hành Kế hoạch đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch nêu trên.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh định kỳ hàng quý.

3. Đối với các công trình điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 – 2020:

Đề nghị Công ty Điện lực Đồng Tháp đăng ký với Tổng Công ty Điện lực miền Nam nhu cầu vốn và tiến độ đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện để triển khai thực hiện theo Quyết định số 11832/QĐ-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN