Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 36/TTr-SKHCN ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2016 (như nội dung kế hoạch kèm theo).

Điều 2: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Chi cục trưởng các Chi cục: Kiểm Lâm tỉnh, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quản lý Chất lượng nông lâm sản - Thủy sản, Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn và các huyện: Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-KT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016
(Kèm theo QĐ số: 1511/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Đánh giá việc thực hiện công tác ISO tại 13 đơn vị về các kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo đúng các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải tiến thủ tục hành chính.

- Việc kiểm tra được thực hiện đảm bảo tính khách quan, khoa học và hiệu quả.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA.

Kiểm tra 13 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (Gồm 07 cơ quan cấp tỉnh và UBND 06 huyện, thành phố) đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (Có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC, KINH PHÍ KIỂM TRA.

1. Nội dung kiểm tra: Theo Điều 36 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

1.1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

a) Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;

d) Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong Hệ thống quản lý chất lượng;

đ) Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp;

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có);

g) Hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng.

1.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg:

a) Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

b) Việc Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng;

c) Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng;

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

e) Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

2. Thời gian kiểm tra: Tháng 11/2016.

- Đối với 07 Sở, ngành cấp tỉnh: 02 ngày/01 đơn vị.

- Đối với 06 Huyện, thành phố: 03 ngày/huyện, thành phố.

(Thời gian kiểm tra cụ thể do đoàn kiểm tra thông báo).

3. Hình thức kiểm tra:

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị.

- Kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan đối với 13 đơn vị (07 đơn vị cấp tỉnh và 06 đơn vị cấp huyện, thành phố).

4. Kinh phí kiểm tra:

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2016 đã giao tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và phối hợp với chuyên gia đánh giá tiến hành việc kiểm tra theo đúng Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra:

- Báo cáo kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2016 (Theo đề cương kèm theo Kế hoạch này) và gửi hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn trước ngày 15/10/2016.

- Bố trí thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn theo đúng kế hoạch./.