Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1509/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh”.

Điều 2. Căn cứ danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này và tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc bệnh viện y học cổ truyền lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị cho bệnh viện.

Điều 3. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, năng lực cán bộ, nguồn kinh phí hoặc khi thành lập thêm các khoa, phòng mới, Giám đốc bệnh viện có thể bổ sung danh mục trang thiết bị phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục Tổng cục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, YDCT, TTB&CTYT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Trang thiết bị

Đơn vị

Số lượng TTB YT theo Quy mô GB

I. Danh mục trang thiết bị y tế các khoa phòng

1

Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em

Cái

2

4

6

2

Bàn căng tay

Cái

2

4

6

3

Bàn kéo dãn cột sống lưng-cổ

Cái

1

4

6

4

Bàn kéo nắn chỉnh hình

Cái

1

2

4

5

Bàn khám ngoại khoa

Cái

2

2

4

6

Bàn khám sản khoa

Cái

1

2

2

7

Bàn khám sản phụ khoa

Cái

2

3

4

8

Bàn mổ

Cái

1

2

3

9

Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp

Bộ

2

4

6

10

Bàn thủ thuật

Cái

1

2

2

11

Bảng thị lực

Cái

2

3

3

12

Banh tập bại não

Cái

2

4

6

13

Bao tạ thẻ 4 ngăn

Cái

2

4

6

14

Bậc gỗ cho tập

Bộ

2

4

6

15

Bập bênh chữ nhật

Cái

2

4

6

16

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

0

0

2

17

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

2

3

4

18

Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa

Bộ

4

5

8

19

Bộ dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Bộ

3

3

5

20

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng

Bộ

3

3

5

21

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Bộ

2

2

3

22

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

3

3

4

23

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

2

3

3

24

Bộ huyết áp kế

Bộ

54

80

112

25

Bộ ròng rọc trợ giúp

Cái

2

4

6

26

Bộ thông tuyến lệ

Bộ

1

2

4

27

Bồn massage toàn thân

Bộ

2

2

2

28

Bồn nấu parafin

Cái

2

2

2

29

Bồn ngấm kiệt

Cái

2

3

4

30

Bơi thuyền

Cái

3

6

8

31

Bơm tiêm điện

Cái

14

18

25

32

Búa thử phản xạ

Cái

2

6

8

33

Buồng nuôi cấy vi sinh

Cái

1

1

1

34

Buồng xông thuốc toàn thân

Bộ

3

6

8

35

Cân có thước đo chiều cao

Cái

6

7

8

36

Cân phân tích 0,1mg

Cái

1

2

3

37

Cân phân tích hiển thị số

Cái

2

2

2

38

Cân trẻ em

Cái

1

2

2

39

Cân trọng lượng các loại

Cái

2

2

2

40

Cầu thang xếp

Cái

1

2

3

41

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

2

4

42

Dụng cụ định lượng tinh dầu

Cái

3

5

8

43

Dụng cụ tập cổ chân lò xo

Cái

3

6

8

44

Dụng cụ tập cổ chân quay

Cái

3

6

8

45

Dụng cụ tập cổ tay

Cái

3

6

8

46

Dụng cụ tập cơ bàn/ngón tay

Cái

3

6

8

47

Dụng cụ tập kéo giãn gân gót

Cái

3

6

8

48

Đèn đọc phim X-quang

Cái

15

24

33

49

Đèn hồng ngoại

Cái

42

62

84

50

Đèn khám sản khoa

Cái

3

5

6

51

Đèn mổ 1 choá

Cái

1

1

1

52

Đèn mổ 2 choá

Cái

0

1

2

53

Đèn mổ di động

Cái

0

1

1

54

Đèn soi đáy mắt

Cái

5

7

8

55

Đèn soi làm thủ thuật

Cái

1

1

2

56

Đèn soi Tai-Mũi-Họng

Cái

4

7

8

57

Đèn tần phổ

Cái

12

24

40

58

Đèn tử ngoại

Bộ

1

3

5

59

Đệm chống loét

Cái

2

6

8

60

Đệm luyện tập

Cái

2

4

6

61

Đồng hồ đếm giây

Cái

1

1

1

62

Đồng hồ đếm phút

Cái

1

1

1

63

Găng tay cao su chì

Đôi

2

2

2

64

Ghế đẩy

Cái

4

6

8

65

Ghế khám răng

Cái

3

4

6

66

Ghế luyện tập

Cái

2

6

8

67

Ghế tập co dãn

Cái

2

6

8

68

Ghế tập cơ tứ đầu

Cái

1

2

2

69

Ghế tập đa năng

Cái

1

2

2

70

Ghế tập mạnh tay chân

Cái

1

2

2

71

Giá bảo quản thuốc

Cái

1

2

4

72

Giá để đồ vải

Cái

1

1

1

73

Giá để ống nghiệm các loại

Cái

1

1

1

74

Giá truyền huyết thanh

Cái

36

70

101

75

Giác hơi

Bộ

8

12

20

76

Giàn treo đa năng

Cái

1

1

2

77

Giường bệnh đa năng

Cái

5

8

11

78

Giường châm cứu chuyên đụng

Cái

8

12

15

79

Giường đẩy

Cái

2

4

6

80

Hệ thống báo gọi y tá

HT

4

4

4

81

Hệ thống cất nước (Rửa chai, dung cụ ...)

HT

1

1

1

82

Hệ thống chiết xuất dược liệu

HT

0

1

1

83

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

HT

0

0

1

84

Hệ thống loa, tăng âm hướng dẫn bệnh nhân

HT

1

1

1

85

Hệ thống sắc, đóng thuốc

HT

2

4

6

86

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

62

100

139

87

Hộp đựng dụng cụ các loại

Cái

10

10

10

88

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

76

117

156

89

Hộp hấp bông gạc đồ vải các loại

Cái

5

10

15

90

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

79

118

156

91

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

3

4

5

92

Kính lúp

Cái

1

1

1

93

Khung quay khớp vai

Cái

1

2

3

94

Khung tập đứng

Cái

2

4

4

95

Lò hơi

Cái

1

1

1

96

Lồng tập đa chức năng

Bộ

0

1

2

97

Máy bao phim

Cái

0

1

1

98

Máy cắt trĩ

Bộ

1

2

4

99

Máy chiết thuốc nước đóng chai

Cái

1

2

2

100

Máy chụp cộng hưởng từ

Bộ

0

0

1

101

Máy chụp X-quang cao tần

Bộ

1

1

1

102

Máy dập viên

Cái

0

1

1

103

Máy đánh bóng thuốc

Cái

1

2

3

104

Máy điện cơ

Cái

1

1

1

105

Máy điện châm

Cái

58

103

144

106

Máy điện não vi tính

Cái

1

1

1

107

Máy điện phân thuốc

Cái

4

6

8

108

Máy điện tim

Cái

4

5

6

109

Máy điều trị bằng dòng giao thoa

Cái

0

2

4

110

Máy điều trị bằng lon

Cái

1

2

4

111

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Cái

0

1

2

112

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Cái

0

2

3

113

Máy điều trị bằng từ trường

Cái

0

2

4

114

Máy điều trị siêu cao tần

Cái

1

2

4

115

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

1

2

4

116

Máy đo hematocrit

Cái

1

1

2

117

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

1

1

2

118

Máy đo điện giải đồ, điện cực chọn lọc ion

Cái

1

1

1

119

Máy đo độ ẩm

Cái

1

2

3

120

Máy đo độ đông máu

Cái

1

2

3

121

Máy đo độ loãng xương

Cái

1

1

1

122

Máy đo độ pH máu

Cái

0

1

1

123

Máy đo HbA1C

Cái

0

0

1

124

Máy đo khúc xạ

Cái

2

2

3

125

Máy đo nồng độ oxy trong máu

Cái

0

1

1

126

Máy đo tốc độ máu lắng

Cái

1

1

1

127

Máy đóng nang

Cái

0

1

1

128

Máy đốt điện cổ tử cung

Cái

1

2

2

129

Máy ép vỉ

Cái

0

1

1

130

Máy gây mê kèm thở

Cái

1

2

2

131

Máy giặt đồ vải các loại

Cái

1

2

2

132

Máy hàn túi

Cái

1

1

1

133

Máy hút ẩm

Cái

2

3

4

134

Máy hút điện chạy liên tục

Cái

1

1

2

135

Máy hút đờm

Cái

4

5

6

136

Máy hút thai

Cái

1

1

1

137

Máy huỷ bơm kim tiêm nhựa

Cái

1

2

4

138

Máy huyết học tự động 18 thông số

Cái

1

2

4

139

Máy khí dung

Cái

5

8

11

140

Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

Cái

2

4

6

141

Máy kích thích thần kinh cơ

Cái

0

2

4

142

Máy làm viên hoàn cứng

Cái

0

1

1

143

Máy làm viên hoàn mềm

Cái

0

2

2

144

Máy laser bán dẫn điều trị

Cái

2

4

6

145

Máy Iaser Nội mạch

Cái

2

4

6

146

Máy ly tâm đa năng

Cái

1

2

2

147

Máy nội soi dạ dày tá tràng

Cái

0

1

1

148

Máy nội soi đại tràng

Cái

1

1

1

149

Máy nội soi Tai-Mũi-Họng

Cái

0

1

2

150

Máy nội soi thanh quản

Cái

0

1

1

151

Máy phá rung tim và tạo nhịp tim

Cái

0

1

2

152

Máy phân tích nước tiểu tự động

Cái

1

2

4

153

Máy phân tích sinh hoá tự động

Cái

1

2

4

154

Máy phun dung dịch khử khuẩn

Cái

1

1

1

155

Máy rây rung nhiều tầng

Cái

1

1

1

156

Máy rửa dược liệu

Cái

1

1

1

157

Máy rửa phim X- quang hoặc máy in phim khô

Cái

1

1

2

158

Máy sao thuốc

Cái

1

1

1

159

Máy sấy đồ vải

Cái

1

1

1

160

Máy sấy quần áo

Cái

1

2

4

161

Máy sấy tầng sôi

Cái

1

1

1

162

Máy siêu âm điều trị

Cái

1

1

2

163

Máy siêu âm ổ bụng, tim

Cái

1

2

4

164

Máy sốc điện

Cái

0

2

2

165

Máy soi cổ tử cung có Monitor

Máy

0

0

1

166

Máy tán thuốc

Cái

0

1

1

167

Máy tạo ô xy di động

Cái

2

3

3

168

Máy thái thuốc

Cái

1

1

1

169

Máy thở người lớn

Cái

2

2

4

170

Máy thở trẻ em

Cái

2

2

3

171

Máy thuỷ liệu điều trị

Bộ

0

2

4

172

Máy trộn thuốc bột tự động

Cái

0

1

1

173

Máy truyền dịch

Cái

2

5

7

174

Máy từ rung nhiệt

Cái

1

2

4

175

Máy túi thiếc (Đóng thuốc dạng cốm)

Cái

1

2

4

176

Máy xát hạt khô, ướt

Cái

0

1

1

177

Máy xét nghiệm miễn dịch

Cái

1

1

1

178

Máy xoa bóp

Cái

2

3

4

179

Máy xông thuốc bộ phận (lưng, chân..)

Cái

4

10

12

180

Monitor sản khoa 2 chức năng

Máy

0

0

1

181

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

4

10

14

182

Nạng, khung tập đi

Cái

3

6

8

183

Nẹp tay, chân các loại

Bộ

2

3

5

184

Nhiệt kế

Cái

80

116

159

185

Nồi cất nước (Rửa chai, dụng cụ...).

Cái

1

1

1

186

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

3

4

5

187

Nồi nấu thuốc (Cô thuốc) 150 lít

Cái

2

4

6

188

Ròng rọc tập tay, vai

Bộ

2

2

4

189

Tạ tay các loại 1 kg tới 10 kg

Bộ

4

8

12

190

Thanh song song tập đi

Bộ

1

1

2

191

Thiết bị soi UV (dùng trong sắc ký)

Cái

1

2

2

192

Tủ ấm

Cái

1

1

1

193

Tủ bảo quản hoá chất

Cái

1

1

1

194

Tủ bảo quản máu

Cái

0

1

1

195

Tủ cấy vi sinh

Cái

1

1

1

196

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

9

9

9

197

Tủ đựng thuốc đông y

Cái

2

3

4

198

Tủ đựng thuốc tây y

Cái

1

1

1

199

Tủ hút khí độc

Cái

1

1

2

200

Tủ sấy điện

Cái

2

2

3

201

Tủ sấy dược liệu

Cái

1

2

2

202

Xe đạp tập có đo nhịp tim

Cái

1

2

4

203

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

39

64

86

204

Xe đẩy dụng cụ

Cái

35

54

76

205

Xe đẩy hàng

Cái

1

2

2

206

Xoay eo

Cái

2

4

8

II. Thiết bị chung cho cả bệnh viện

207

Hệ thống loa, đài, vô tuyến

Cái

1

1

1

208

Hệ thống chữa cháy

HT

1

1

1

209

Hệ thống điện thoại

HT

1

1

1

210

Hệ thống khí y tế

HT

1

1

1

211

Hệ thống mạng tin học bệnh viện

HT

1

1

1

212

Hệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng

HT

1

1

1

213

Hệ thống tăng âm cho hội trường

HT

1

1

1

214

Máy chiếu Projecter, màn chiếu

Cái

1

1

1

215

Máy chụp ảnh

Cái

1

1

1

216

Máy phát điện dự phòng công suất tối thiểu 250kW.

Cái

1

1

1

217

Máy photocopy

cái

1

1

2

218

Ô tô cấp cứu

theo quy định

III. Khoa dinh dưỡng: Trang thiết bị theo nhu cầu

 

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU PHÂN THEO KHOA, PHÒNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

Trang thiết bị

Đơn vị

Số lượng TTBYT theo Quy mô GB

 

1. Khoa khám bệnh đa khoa

 

 

Phòng khám nội điều trị ngoại trú

 

 

 

 

1

1

Bộ huyết áp kế

Bộ

4

10

15

2

2

Búa thử phản xạ

Cái

2

6

8

3

3

Cân có thước đo chiều cao

Cái

1

1

1

4

4

Đèn đọc phim X-quang

Cái

1

2

2

5

5

Đèn hồng ngoại

Cái

10

15

20

6

6

Ghế đẩy

Cái

4

6

8

7

7

Giá truyền huyết thanh

Cái

4

8

10

8

8

Giường đẩy

Cái

2

4

6

9

9

Hệ thống báo gọi y tá

HT

1

1

1

10

10

Hệ thống loa, tăng âm hướng dẫn bệnh nhân

HT

1

1

1

11

11

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

6

10

12

12

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

6

8

10

13

13

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

6

8

10

14

14

Máy điện châm

Cái

6

10

20

15

15

Máy khí dung

Cái

2

3

4

16

16

Nhiệt kế

Cái

8

10

15

17

17

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

18

18

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

2

4

6

19

19

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

4

6

 

 

Phòng khám ngoại

 

 

 

 

20

1

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

2

2

3

21

2

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

2

2

22

3

Bộ huyết áp kế

Bộ

3

4

6

23

4

Đèn đọc phim X-quang

Cái

1

2

2

24

5

Đèn soi làm thủ thuật

Cái

1

1

2

25

6

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

8

10

26

7

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

4

8

10

27

8

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

4

8

10

28

9

Nẹp tay, chân các loại

Bộ

2

3

5

29

10

Nhiệt kế

Cái

4

4

6

30

11

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

2

4

6

31

12

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

4

6

32

13

Bàn khám ngoại khoa

Cái

2

2

4

 

 

Phòng khám phụ

 

 

 

 

33

1

Bàn khám sản phụ khoa

Cái

2

3

4

34

2

Bàn thủ thuật

Cái

1

2

2

35

3

Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa

Bộ

2

3

4

36

4

Bộ Huyết áp kế

Bộ

3

4

6

37

5

Đèn khám sản khoa

Cái

2

3

4

38

6

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

6

8

39

7

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

4

6

8

40

8

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

4

6

8

41

9

Nhiệt kế

Cái

4

6

8

42

10

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

2

4

6

43

11

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

4

6

 

 

Phòng khám Tai-Mũi-Họng

 

 

 

 

44

1

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng

Bộ

2

2

3

45

2

Đèn soi Tai-Mũi-Họng

Bộ

2

4

4

46

3

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

2

4

6

47

4

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

2

4

6

48

5

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

4

6

8

49

6

Nhiệt kế

Cái

4

6

8

50

7

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

2

2

2

51

8

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

2

2

 

 

Phòng khám mắt

 

 

 

 

52

1

Bảng thị lực

Cái

2

3

3

53

2

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Bộ

2

2

3

54

3

Bộ thông tuyến lệ

Bộ

1

2

4

55

4

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

3

3

56

5

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

6

8

57

6

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

4

6

8

58

7

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

4

6

8

59

8

Máy đo khúc xạ

Cái

2

2

3

60

9

Nhiệt kế

Cái

4

6

8

61

10

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

2

2

2

62

11

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

2

2

 

 

Phòng khám Răng-Hàm-Mặt

 

 

 

 

63

1

Bộ dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Bộ

2

2

3

64

2

Ghế khám răng

Cái

2

3

4

65

3

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

6

8

66

4

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

4

6

8

67

5

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

4

6

8

68

6

Nhiệt kế

Cái

6

8

12

69

7

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

2

4

6

70

8

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

4

6

 

2. Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc

71

1

Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em

Cái

2

4

6

72

2

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

1

2

3

73

3

Bộ huyết áp kế

Bộ

6

8

12

74

4

Bơm tiêm điện

Cái

6

8

10

75

5

Cân có thước đo chiều cao

Cái

1

1

1

76

6

Đệm chống loét

Cái

2

6

8

77

7

Đèn đọc phim X-quang

Cái

1

2

4

78

8

Đèn soi đáy mắt

Cái

1

2

3

79

9

Đèn tần phổ

Cái

1

2

4

80

10

Giá truyền huyết thanh

Cái

2

6

8

81

11

Giường bệnh đa năng

Cái

4

6

8

82

12

Hệ thống báo gọi y tá

HT

1

1

1

83

13

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

6

8

84

14

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

5

10

15

85

15

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

10

15

20

86

16

Máy điện châm

Cái

6

10

15

87

17

Máy điện tim

Cái

1

1

1

88

18

Máy đo độ pH máu

Cái

0

1

1

89

19

Máy hút đờm

Cái

1

2

3

90

20

Máy khí dung

Cái

2

4

6

91

21

Máy phá rung tim và tạo nhịp tim

Cái

0

1

2

92

22

Máy sốc điện

Cái

0

2

2

93

23

Máy tạo ô xy di động

Cái

1

2

2

94

24

Máy thở người lớn

Cái

1

1

2

95

25

Máy thở trẻ em

Cái

1

1

1

96

26

Máy truyền địch

Cái

1

4

6

97

27

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

2

4

6

98

28

Nhiệt kế

Cái

8

15

20

99

29

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

100

30

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

3

4

6

101

31

Xe đẩy dụng cụ

Cái

3

4

6

 

3. Khoa Nội tổng hợp

102

1

Bộ huyết áp kế

Bộ

8

12

15

103

2

Cân có thước đo chiều cao

Cái

1

2

3

104

3

Đèn đọc phim X-quang

Cái

1

2

3

105

4

Đèn hồng ngoại

Cái

8

15

20

106

5

Đèn tần phổ

Cái

1

2

4

107

6

Giá truyền huyết thanh

Cái

4

8

15

108

7

Hệ thống báo gọi y tá

HT

1

1

1

109

8

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

8

12

15

110

9

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

10

15

20

111

10

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

6

8

10

112

11

Máy điện châm

Cái

10

30

40

113

12

Máy điện tim

Cái

1

1

1

114

13

Nhiệt kế

Cái

4

6

8

115

14

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

116

15

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

4

6

8

117

16

Xe đẩy dụng cụ

Cái

4

6

8

4. Khoa nhi

118

1

Bộ huyết áp kế

Bộ

4

6

8

119

2

Cân trẻ em

Cái

1

2

2

120

3

Đèn đọc phim X-quang

Cái

2

2

3

121

4

Đèn hồng ngoại

Cái

8

10

15

122

5

Đèn tần phổ

Cái

2

4

6

123

6

Đèn tử ngoại

Cái

0

1

2

124

7

Giá truyền huyết thanh

Cái

4

8

10

125

8

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

6

8

10

126

9

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

8

10

12

127

10

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

6

8

10

128

11

Máy điện châm

Cái

8

12

15

129

12

Nhiệt kế

Cái

8

10

15

130

13

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

131

14

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

4

6

8

132

15

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

4

6

5. Khoa Ngũ quan

133

1

Bộ dụng cụ khám và điều trị Răng hàm mặt

Bộ

1

1

2

134

2

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng

Bộ

1

1

2

135

3

Bộ huyết áp kế

Bộ

6

8

10

136

4

Đèn đọc phim X-quang

Cái

1

2

3

137

5

Đèn hồng ngoại

Cái

4

8

10

138

6

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

2

2

139

7

Đèn soi Tai-Mũi-Họng

Cái

2

3

4

140

8

Đèn tần phổ

Cái

1

2

4

141

9

Ghế khám răng

Cái

1

1

2

142

10

Giá truyền huyết thanh

Cái

4

8

12

143

11

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

6

8

12

144

12

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

6

8

10

145

13

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

6

8

10

146

14

Máy điện châm

Cái

6

8

12

147

15

Máy hút đờm

Cái

1

1

1

148

16

Máy khí dung

Cái

1

1

1

149

17

Nhiệt kế

Cái

4

6

8

150

18

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

151

19

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

4

6

8

152

20

Xe đẩy dụng cụ

Cái

2

3

4

 

6. Khoa Ngoại tổng hợp

153

1

Bàn kéo nắn chỉnh hình

Cái

1

2

4

154

2

Bàn mổ

Cái

1

2

3

155

3

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

0

0

2

156

4

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

1

1

1

157

5

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Cái

1

1

1

158

6

Bộ dụng cụ trung phẫu

Cái

1

1

1

159

7

Bộ huyết áp kế

Bộ

6

8

10

160

8

Bơm tiêm điện

Cái

8

10

15

161

9

Cân có thước đo chiều cao

Cái

1

1

1

162

10

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

2

4

163

11

Đèn đọc phim X-quang

Cái

2

2

4

164

12

Đèn hồng ngoại

Cái

8

10

15

165

13

Đèn mổ 1 choá

Cái

1

1

1

166

14

Đèn mổ 2 choá

Cái

0

1

2

167

15

Đèn mổ di động

Cái

0

1

1

168

16

Đèn tần phổ

Cái

2

4

6

169

17

Giá truyền huyết thanh

Cái

6

10

15

170

18

Hệ thống báo gọi y tá

HT

1

1

1

171

19

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

8

12

172

20

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

6

12

15

173

21

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

8

15

20

174

22

Máy cắt trĩ

Máy

1

2

4

175

23

Máy gây mê kèm thở

Cái

1

2

2

176

24

Máy hút điện chạy liên tục

Cái

1

1

2

177

25

Máy hút đờm

Cái

1

1

1

178

26

Máy tạo ô xy di động

Cái

1

1

1

179

27

Máy thở người lớn

Cái

1

1

2

180

28

Máy thở trẻ em

Cái

1

1

2

181

29

Máy truyền dịch

Cái

1

1

1

182

30

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

2

6

8

183

31

Nhiệt kế

Cái

8

12

15

184

32

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

185

33

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

4

8

10

186

34

Xe đẩy dụng cụ

Cái

4

6

8

7. Khoa Phụ

187

1

Bàn khám sản khoa

Cái

1

2

2

188

2

Bộ huyết áp kế

Bộ

6

8

12

189

3

Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa

Bộ

2

2

4

190

4

Đèn đọc phim X-quang

Cái

2

4

4

191

5

Đèn khám sản khoa

Cái

1

2

2

192

6

Đèn tần phổ

Cái

2

4

6

193

7

Giá truyền huyết thanh

Cái

6

8

10

194

8

Hộp chứa thu gom vật sắc nhọn loại to

Cái

4

8

12

195

9

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

6

8

12

196

10

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

6

8

12

197

11

Máy điện châm

Cái

8

10

12

198

12

Máy đốt điện cổ tử cung

Cái

1

2

2

199

13

Máy hút đờm

Cái

1

1

1

200

14

Máy hút thai

Cái

1

1

1

201

15

Máy soi cổ tử cung có Monitor

Máy

0

0

1

202

16

Monitor sản khoa 2 chức năng

Máy

0

0

1

203

17

Nhiệt kế

Cái

10

15

20

204

18

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

1

1

1

205

19

Xe đẩy cấp phát thuốc

Cái

4

8

10

206

20

Xe đẩy dụng cụ

Cái

4

4

6

 

8. Khoa Phục hồi chức năng

207

1

Bậc gỗ tập phục hồi chức năng

Bộ

2

4

6

208

2

Bàn căng tay

Cái

2

4

6

209

3

Bàn kéo dãn cột sống cổ - lưng

Cái

1

4

6

210

4

Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp

Bộ

2

4

6

211

5

Banh tập bại não

Cái

2

4

6

212

6

Bao tạ thẻ 4 ngăn

Cái

2

4

6

213

7

Bập bênh chữ nhật

Cái

2

4

6

214

8