Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế như sau:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Bảo hiểm y tế.

2. Vụ Khoa học và Đào tạo.

3. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

4. Vụ Y Dược cổ truyền.

5. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

6. Vụ Kế hoạch – Tài chính.

7. Vụ Tổ chức cán bộ.

8. Vụ Pháp chế.

9. Vụ Hợp tác quốc tế.

10. Văn phòng Bộ.

11. Thanh tra Bộ.

12. Cục Y tế dự phòng.

13. Cục Quản lý môi trường y tế.

14. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

15. Cục Quản lý Dược.

16. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

17. Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

18. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

19. Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

20. Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

21. Báo Sức khỏe và Đời sống.

22. Tạp chí Y học thực hành.

23. Tạp chí Dược học.

Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ được tổ chức phòng.

Các tổ chức từ khoản 1 đến khoản 19 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức từ khoản 20 đến khoản 23 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác còn lại thuộc Bộ Y tế”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.